วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดความร้อนและสัญญาณกระแสสเตเตอร์

Main Article Content

bunyarit - wangngon

Abstract

บทความนี้นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส (Induction Motor 3 phase) ขนาด 1 กิโลวัตต์ (kW) ด้วยวิธีตรวจวัดและวิเคราะห์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วิเคราะห์ทางความร้อนเนื่องจากแรงดันไม่สมดุล (Unbalance Voltage) และวิเคราะห์สัญญาณกระแสสเตเตอร์ (Stator Current Signal Analysis) กรณีความเสียหายเนื่องจากตัวนำโรเตอร์แตก ผลที่ได้จาก การตรวจวิเคราะห์ขณะที่มอเตอร์ทํางาน ที่ค่อนข้างใหม่สําหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง เนื่องจากไม่จําเป็นต้องหยุดมอเตอร์เพื่อทําการตรวจสอบ ให้เสียเวลาในการผลิต, วิเคราะห์จากข้อมูลจริง ขณะทํางานจริง เช่น ความสั่นสะเทือนขณะทํางานที่โหลดจริง, อุณหภูมิจริงขณะทํางานหรือกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่โหลดจริงในช่วงนั้นๆ ทําให้สามารถประเมินสภาพปัจจุบันของมอเตอร์ได้ตรงความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อวางแผนบํารุงรักษา แก้ไขได้ตรงกับปัญหาและสภาพนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที เป็นต้น

Article Details

How to Cite
wangngon, bunyarit .-. (2015). วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดความร้อนและสัญญาณกระแสสเตเตอร์. Naresuan University Engineering Journal, 10(2), 1–7. https://doi.org/10.14456/nuej.2015.6
Section
Research Paper
Author Biography

bunyarit - wangngon, 084-6144195

-