การออกแบบและสร้างต้นแบบฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ่ม

Main Article Content

Saowalak Tongklin

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ่มบนเพลา  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เพิ่มความสามารถให้กับเครื่องกลึง (Universal lathe machine) โดยสามารถกัดร่องลิ่มบนเพลากลมได้  ให้กับสถานประกอบการอู่ซ่อมเครี่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็ก   ในการทดลองได้ติดตั้งต้นแบบฟิกซ์เจอร์นี้บนป้อมมีดของเครื่องกลึงยี่ห้อ MASHSTROY รุ่น C11MT เพื่อจับยึดชิ้นงานเพลาตัวอย่าง แล้วทำการกัดร่องลิ่มขัดบนชิ้นงานเพลาตัวอย่างนั้น  โดยใช้ดอกกัด End mill  ขนาด 8 mm  แล้ววัดขนาดร่องลิ่มขัดบนชิ้นงานเพลาตัวอย่างเทียบกับค่าพิกัดเผื่อสำหรับร่องลิ่มขัดแบบแท่งตามมาตรฐาน DIN 6885-1(1968-08)  แบบ A และงานสวมตามระบบ DIN ISO 286-2(1990-1)N9    พบว่าค่าเฉลี่ยของขนาดร่องลิ่มขัดบนชิ้นงานเพลาตัวอย่าง  มีค่าความกว้าง b, ความลึก t1 และความยาว l   คลาดเคลื่อนจากช่วงค่าพิกัดเผื่ออยู่ที่ +0.118,  -0.056  และ 0.000 mm  ตามลำดับ  โดยต้นทุนรวมทั้งหมดของต้นแบบฟิกซ์เจอร์นี้อยู่ที่ 11,532 บาท จะต้องกัดร่องลิ่มขัดนี้จำนวน 77 หน่วยชิ้นงาน จึงจะคุ้มทุน และใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 45 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tongklin, S. (2015). การออกแบบและสร้างต้นแบบฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ่ม. Naresuan University Engineering Journal, 10(2), 9–15. https://doi.org/10.14456/nuej.2015.7
Section
Research Paper
Author Biography

Saowalak Tongklin, Naresuan University

Industrial Engineering