ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System)

Main Article Content

เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
สมยศ เกียรติวนิชวิไล
สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

Abstract

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาระบบประมวลผลภาพบนกล้องแบบฝังตัว เพื่อใช้สำหรับงานตรวจจับภาพ อาทิเช่น งานรักษาความปลอดภัย งานตรวจจับตำแหน่งที่จอดรถ ข้อดีของระบบแบบฝังตัว (Embedded System) คือ สามารถลดขนาดของระบบตรวจจับทั้งในส่วนของตัวตรวจจับและตัวประมวลผล ทำให้ระบบมีขนาดเล็กและราคาถูกลง เนื่องจากไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการประมวลผลภาพเหมือนระบบโดยทั่วๆไป โปรแกรมส่วนประมวลผลภาพของระบบที่พัมนาขึ้นนี้จะออกแบบด้วยภาษาแอสซิมบลี้บนไมโครโปรเวสเซอร์ เพื่อให้สามารถทำการประมวลผลภาพได้ในบอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบที่ออกแบบขึ้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนตรวจจับภาพโดยใช้กล้องซีซีดี (CCD : CMOS Camera Digital) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว ข้อมูลของภาพจะถูกส่งไปยังส่วนที่สอง คือ ไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งทำหน้าที่รับภาพ ประมวลผล และวิเคราะห์ โดยอาศัยเทคนิคการหาความแตกต่างของเมตริกส์ภาพ (Different Matrix) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่าย และนำมาใช้งานได้จริง จากนั้นหากต้องการแสดงผลจะส่งข้อความในรูปแบบของ ASCII ไปยังอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบและทดลองกับระบบตรวจจับที่จอดรถเพื่อใช้เป็นระบบแนะนำ (Advisory System) ผู้ขับให้ไปจอดในที่ว่างได้ดี และสามารถกำหนดตำแหน่งของที่จอดรถที่ว่างได้อย่างแม่นยำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตั้งค้าวานิช เ., เกียรติวนิชวิไล ส., & กานต์ประชา ส. (2014). ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System). Naresuan University Engineering Journal, 2(1), 33–38. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26307
Section
Research Paper