การออกแบบเครื่องกลั่นเอทานอลไร้น้ำด้วยเทคนิค Heterogeneous Azeotropic (Ethanol Heterogeneous Azeotropic Distiler Design)

Main Article Content

วิจิตร อุดอ้าย
มัทนี สงวนเสริมศรี
ศิรินุช จินดารักษ์
ศิริรักษณ์ ชัยจรัส
อนุสรณ์ วรสิงห์

Abstract

การออกแบบและติดตั้งเครื่องกลั่นเอทานอลไร้น้ำแบบต่อเนื่องด้วยเทคนิค Heterogeneous Azeotropic ซึ่งใช้นอร์มอลเฮปเทน (n-Heptane) เป็นสารตัวพา (Entrainer) เป็นการศึกษาเครื่องกลั่นต้นแบบเพื่อนำมาเขียนแบบจำลองทางคณิศาสตร์ (Mathematic Model) และวิเคราะห์ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis) ของกระบวนการแยกน้ำออกจากเอทานอล (Dehydrating) เพื่อนำไปใช้เป้นเชื้อเพลิงเอทานอล (Bioethanol) กระบวนการกลั่นของเครื่องต้นแบบมีการควบคุมอัตราการไหล (Feed Flow Rate) ของเอทานอล 95% นอร์มอลเฮปและการกลั่นกลับ (Reflux) ของของผสมระหว่างเฮปเทนและเอทานอลในหอกลั่น เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นโดยวิเคราะห์จากเปอร์เซ็นต์เอทานอลที่กลั่นได้ พลังงานที่ใช้ในการกลั่น และอัตราการกลั่นกลับ เพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ในการเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ต่อไป

Article Details

How to Cite
อุดอ้าย ว., สงวนเสริมศรี ม., จินดารักษ์ ศ., ชัยจรัส ศ., & วรสิงห์ อ. (2014). การออกแบบเครื่องกลั่นเอทานอลไร้น้ำด้วยเทคนิค Heterogeneous Azeotropic (Ethanol Heterogeneous Azeotropic Distiler Design). Naresuan University Engineering Journal, 2(1), 10–17. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26304
Section
Research Paper