การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์

Main Article Content

ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการลดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยวิธีการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ ด้วยการลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ บริเวณที่คอนเดนเซอร์ทำการติดตั้ง ซึ่งใช้วิธีการพ่นละอองน้ำเป็นฝอยซึ่งมีอนุภาคเล็กมาก เพื่อทำให้อุณหภูมิอากาศเย็นลงกว่าปกติ โดยทำการทดสอบ 2 กรณี คือ พ่นละอองน้ำตลอดช่วงเวลาที่เครื่องปรับอากาศทำงาน และ พ่นละอองน้ำตามอุณหภูมิของคอนเดนเซอร์

จากการศึกษาพบว่าการพ่นละอองน้ำตลอดช่วงเวลาที่เครื่องปรับอากาศทำงาน จะทำให้อุณหภูมิที่คอนเดนเซอร์ลดลง 1.6 oC ส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงมากที่สุด คือ 13 % (รวมพลังงานไฟฟ้าของระบบพ่นน้ำ) แต่จะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำเพื่อการพ่นมากที่สุดคือ 6.67 ลิตรต่อนาที

ส่วนกรณีพ่นละอองน้ำตามอุณหภูมิของคอนเดนเซอร์จะมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า แต่มีข้อดีคือระบบพ่นละอองน้ำไม่ต้องทำงานตลอดเวลา ทำให้มีการสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่า

 

 

This research is an experiment to minimize electricity cost in air-conditioner, air-cooled chiller type. A temperature reduction of condenser is a main case study in this research. In consequence, the temperature of condenser is reduced by reducing the environment temperature around the condenser unit. In addition, water spraying, with small particulate, is a method to cool the environment temperature down. Furthermore, sprayed air cooled system is tested in 2 cases. One is spraying all the time during air-conditioner operated. Another case is spraying up to the condenser temperature.

 

The result found that spraying all the time during air-conditioner has been working, therefore, can drop the condenser’s temperature around 1.6 oC. Moreover, the electric energy reduces around 13% (including the energy consumption from water stray system). It can be seen that sprayed air cooled can improve the air-conditioner performance. However, the water is consumed around 6.67 liters per minute in this case.

In the case of spraying follows the condenser temperature, it can be found that the electric energy decreases less than upper case. On the other hand, the spraying system in this case is not need to working all time, so, the water consumption in this case is less than 2.7 cubic liters. 

Article Details

How to Cite
ภาชนะพรรณ์ ป. (2014). การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์. Naresuan University Engineering Journal, 3(1), 39–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26302
Section
Research Paper