อิทธิพลปัจจัยฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล (Effect of injection molding parameters on mechanical properties)

Main Article Content

ศรีสัจจา บุญฤทธิ์

Abstract

การศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของโพลิโพรพิลีน โดยใช้การออกแบบการทดลอง แบบแฟกตอเรียลแบบเต็มจำนวน 25 ทดลองซ้ำ 2 ครั้ง ปัจจัยฉีดขึ้นรูปที่ศึกษา 5 ปัจจัย ได้แก่ แรงดันรักษาชิ้นงานให้อยู่ในแม่พิมพ์ (Holding pressure) แรงดันการฉีด (Injection pressure) ความเร็วการฉีด (Injection speed) อุณหภูมิหัวฉีด (Nozzle temperature) และความเร็วรอบสกรู (Screw speed) คุณสมบัติเชิงกลที่วิเคราะห์ ได้แก่ ความทนต่อแรงดึง โมดูลัสความยืดหยุ่นเปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่น และความแข็ง

ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิหัวฉีด (Nozzle temperature)  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลมากที่สุดคือ อุณหภูมิหัวฉีดเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความทนต่อแรงดึง โมดูลัสความยืดหยุ่น และความแข็งอย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อเพิ่มอุณหภูมิหัวฉีด (Nozzle temperature) ความทนต่อแรงดึง  โมดูลัสความยืดหยุ่น และความแข็งจะลดลง ส่วนแรงดันรักษาชิ้นงาน (Holding pressure) และแรงดันฉีด (Injection pressure) เป็นปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อโมดูลัสความยืดหยุ่นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อแรงดันรักษาชิ้นงาน (Holding pressure) และแรงดันฉีด(Injection Pressure) เพิ่มขึ้น โมดูลัสความยืดหยุ่นจะเพิ่มขึ้น และสุดท้ายคือ แรงดันฉีด (Injection pressure) ความเร็วฉีด (Injection speed) อุณหภูมิหัวฉีด (Nozzle temperature) และความเร็วสกรู (Screw speed) เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความแข็งอย่างมีนัยสำคัญ โดยความแข็งจะลดลงเมื่อแรงดันฉีด (Injection pressure) ความเร็วฉีด (Injection speed) และอุณหภูมิหัวฉีด (Nozzle temperature)เพิ่มขึ้น แต่ความแข็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วสกรู  (Screw speed) เพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญฤทธิ์ ศ. (2014). อิทธิพลปัจจัยฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล (Effect of injection molding parameters on mechanical properties). Naresuan University Engineering Journal, 3(1), 27–38. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26301
Section
Research Paper