แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม

Main Article Content

ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
ฉลอง เกิดพิทักษ์

Abstract

บทความนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งในลุ่มน้ำยม โดยการประเมินเบื้องต้น จากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ด้วยการผันน้ำที่มีมากในลุ่มน้ำยมในฤดูฝน โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ผ่านระบบคลอง และอุโมงค์ไปเก็บกักยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ แล้วผันน้ำกลับมาใช้ในลุ่มน้ำยมในฤดูแล้ง ด้วยการผันน้ำโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ร่วมกับการสูบน้ำในแนวคิดการศึกษาดังกล่าวนี้ ได้นำเสนอทางเลือกในการศึกษาหลายทางเลือก และหากมีการผันน้ำ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกจากแม่น้ำโขงผ่านอุโมงค์มาลงอ่างเก็บ น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ทางเลือกที่มีศักยภาพเหมาะสมที่สุด คือทางเลือกที่ผันน้ำกลับไปใช้ในลุ่มน้ำยมในฤดูแล้ง โดยอาศัยเขื่อนผาจุก ที่ตั้งบนลำน้ำน่านด้านท้ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ 

 

Study Concept for Flood and Drought Reduction in Yom River Basin

This is to propose the concept of studies for flood and drought reduction over Yom river basin by preliminary investigation from 1:50,000 contour map of Royal Thai Survey Department.  By diverting excess water with gravity via tunnel and channel system from Yom river basin to Sirikit reservoir during rainy season, this amount of water then is able to be diverted back by gravity and pump system during dry season. Several alternatives are proposed in this study. However, in case that the Maekong - Sirikit reservoir diversion project has been implemented, the most appropriate alternative to minimize water shortage problem in dry season over Yom river basin is to divert water via tunnel system with gravity through Pa Jook dam which located downstream of Sirikit reservoir.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ขยันการนาวี ช., & เกิดพิทักษ์ ฉ. (2014). แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม. Naresuan University Engineering Journal, 3(1), 20–26. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26300
Section
Research Paper