ฝุ่นละออง

Main Article Content

ปาจรีย์ ทองสนิท

Abstract

ฝุ่นละอองมีขนาดตั้งแต่  200  ไมครอน  ลงไปจนถึงต่ำกว่า  0.01  ไมครอน  จำแนกเป็นชนิดต่างๆ ตามขนาดได้แก่ ฝุ่นขนาดใหญ่ ฝุ่น ละออง ควัน ไอควัน ละอองลอย หมอกควัน ฝุ่นมีแหล่งกำเนิด ทั้งจากที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งผลกระทบของฝุ่นมีทั้งผลกระทบจาก   ทัศนวิสัย ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และผลกระทบต่อการด้านอุตุนิยมวิทยา ปัญหาด้านฝุ่นละอองในปัจจุบันพบว่า มาจากการขนส่ง การจราจร การก่อสร้าง จากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาที่พบหลักที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กว่า 10 ไมครอน (PM10) ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพของมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองสนิท ป. (2014). ฝุ่นละออง. Naresuan University Engineering Journal, 3(1), 1–4. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26297
Section
Research Paper