ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขจุดอันตราย: กรณีศึกษาทางต่างระดับเชื่อมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก

Main Article Content

วิศว์ รัตนโชติ
สันติภาพ ศิริยงค์

Abstract

ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ แม้เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรนั้น มีสาเหตุจากความผิดพลาดของตัวผู้ขับขี่ แต่สาเหตุของอุบัติเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ความบกพร่องของถนนและสภาพแวดล้อม  กรมทางหลวงชนบทจึงได้พัฒนาระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานความปลอดภัยทางถนน และประเมินระดับความปลอดภัยของถนนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านวิศวกรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจวางแผน จัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงถนนเพื่อยกระดับความปลอดภัยของถนนให้สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอถึงระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบท โดยครอบคลุมถึงองค์ประกอบ รายละเอียดของระบบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าว รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อบ่งชี้จุดเสี่ยงอันตราย โดยได้เลือกทางต่างระดับเชื่อมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกเป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับความปลอดภัยของถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Road Safety Management System and Black Spot Improvement: A Case Study of Nakhon In – Kanchanaphisek Interchange

Traffic accidents are considered one of the severe problems in Thailand. Although it was apparently known that the main cause of traffic accidents was due to driver errors, one of the important causes was associated to deficiencies of road and environment.  Department of Rural Roads (DRR) has developed “Road Safety Management System” as an important tool for managing road safety projects and evaluating safety level of roads in order to do project planning, project prioritization and efficiently improve safety condition of roads. Objectives of this paper are to illustrate Road Safety Management System of DRR and show how the system works practically with Road Safety Audit. A Case Study of Nakhon In – Kanchanaphisek Interchange was selected to improve its safety condition.

Article Details

How to Cite
รัตนโชติ ว., & ศิริยงค์ ส. (2014). ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนกับการแก้ไขจุดอันตราย: กรณีศึกษาทางต่างระดับเชื่อมต่อถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก. Naresuan University Engineering Journal, 5(1), 85–91. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.5
Section
Research Paper