ผลกระทบของกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรต่อการเกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อมรชัย ลีลาขจรจิตร

Abstract

กรุงเทพมหานครได้มีการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) และได้เริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ส่งผลให้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่รถในกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมทั้งสถิติในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณแยกในกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไป การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากระบบกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  และเพื่อศึกษาผลกระทบของระบบกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากประมาณการโดยอาศัยข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหลังเปิดใช้ระบบกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่าในปี 2552 จะสามารถลดมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุลงได้ 5.95 ล้านบาท และรัฐจะมีรายได้จากค่าปรับจำนวน 75.58 ล้านบาท ดังนั้น ในแต่ละปีจะมีประโยชน์รวม 81.53 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนติดตั้งระบบจำนวน 175 ล้านบาท จะพบว่ารัฐจะได้ประโยชน์คุ้มต่อการลงทุนในระยะเวลาเพียง 3 ปี และเมื่อคำนวณถึงอายุการใช้งานโดยทั่วไปที่ 10 ปี จะพบว่ามีอัตราให้ผลประโยชน์สูงถึง 4.66 หรือ 466%  ผลการศึกษานี้ จึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถที่อันตรายได้และส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุบริเวณแยกลดลงนอกจากนี้ระบบกล้องดังกล่าวยังทำให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐเป็นมูลค่าสูง ซึ่งคุ้มค่าต่อการลงทุนในอนาคต

 

The Impact of Red Light Cameras on Crashes in Bangkok

Red Light Camera system was implemented in Bangkok and has operated since 30th December 2008. This law enforcement system affects driving behavior of almost every driver in Bangkok. It did not punish the traffic signal violation only, but decreased intersection accident statistics also. This study has objectives to analysis how was driving behavior changed because of Red Light Camera, to study affect of Red Light Camera on intersection accident in Bangkok, and to evaluate estimated benefit from Red Light Camera. From accident statistic after Red Light Camera operated for four months, there will be benefit from accident preventing estimation about 5.95 million baht and government income from the fine about 75.58 million baht. So, total benefit from Red Light Camera was estimated about 81.53 million baht every year. In this case, 175 million baht budget which spent for Red Light Camera system will be covered by its benefit within 3 years. If Red Light Camera has only 10 years lifetime, estimated benefit cost ratio is about 4.66 or 466%. In conclusion, result from this study supports law enforcement technology implementation that it can improve dangerous driving behavior and decrease accident number. This study recommends every government to implement Red Light Camera system because of worthwhile return.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลีลาขจรจิตร อ. (2014). ผลกระทบของกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรต่อการเกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร. Naresuan University Engineering Journal, 5(1), 79–84. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.6
Section
Research Paper