ปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างงานทาง

Main Article Content

วันชัย อินทโพธิ์
จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

Abstract

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างงานทาง โดยระบบนี้จะช่วยให้การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการกระจายข้อมูล สามารถกระทำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลามากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีนักวิจัยบางรายแนะนำปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการนำระบบ ICT มาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง แต่ปัจจัยเหล่านั้นยังคงแตกต่างกันสะท้อนให้เห็นถึงการขาดโครงสร้างของปัจจัยที่เป็นระบบซึ่งอาจส่งผลให้การนำระบบดังกล่าวมาใช้มีการขยายตัวค่อนข้างช้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างงานทางของไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างของปัจจัยที่เป็นระบบที่ส่งเสริมการนำระบบ ICT มาใช้ในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างงานทาง ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับเหมาก่อสร้างงานทางเกี่ยวกับระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่มีต่อการส่งเสริมการใช้ระบบ ICT ข้อมูลที่ได้ถูกวิเคราะห์เพื่อ (1) เปรียบเทียบลำดับความสำคัญของปัจจัย (2) หาความสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัย และ (3) จัดกลุ่มปัจจัยเข้าด้วยกันโดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิเคราะห์สามารถจัดโครงสร้างของปัจจัยได้ 5 กลุ่มพร้อมน้ำหนักความสำคัญคือ “การก่อสร้างและวิศวกรรม” (40%) “การเงินและบัญชี” (21%) “การพัฒนาธุรกิจ” (14%) “การจัดซื้อ” (13%) และ “ทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป” (12%) ซึ่งกลุ่มปัจจัยเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมองค์กรผู้รับเหมางานทางในการใช้ระบบ ICT ให้ประสบผลสำเร็จและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น


Factors Supporting ICT Implementation IN ROAD Contractor Companies

Information and Communication Technology systems are “an” approach for increasing the efficiency of contractor organisations. These systems make the steps of data gathering, data processing, and data distributing more accurate, rapid and timely. As such, some researchers have suggested factors influencing ICT implementation in construction industry. Yet, these factors are still different, which indicates a lack of a structure of such factors. This may lead to the slow growth of using ICT in construction industry particularly the Thai construction industry. Thus, the research was aimed to develop a structure of factors supporting ICT implementation in contractor companies through surveying opinions of contractors as to the degree of importance placed on a range of factors. Then, the data were analysed to (1) compare degree of importance, (2) find relationship amongst factors, and (3) structure the factors using the factor analysis method. The result suggests that all factors can be classified into 5 groups with their weights of relative importance: “construction and engineering” (40%), “finance and accounting” (21%) ,“business development” (14%), “procurement” (13%) and “human resources and administration” (12%). The structure of factors is expected to support contractors in using ICT more successfully and extensively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อินทโพธิ์ ว., & พงษ์เพ็ง จ. (2014). ปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างงานทาง. Naresuan University Engineering Journal, 5(1), 61–67. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.8
Section
Research Paper