การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ

Main Article Content

ณัฐภรณ์ เจริญธรรม
กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์

Abstract

ความเสียหายเนื่องจากความชื้นเป็นปัญหาสำคัญในการใช้เทคโนโลยีแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น เพราะในการลดอุณภูมิการผสมส่งผลกระทบต่อความไวตัวต่อความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดนี้   นอกจากนี้ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุมวลรวมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความเสียหายเนื่องจากความชื้น  ในการศึกษานี้มุ่งทำความเข้าใจถึงผลกระทบของโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุมวลรวม  ที่มีต่อกลไกการเกิดความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น  โดยทำการประเมินความไวตัวต่อความชื้นจากความต้านทานการยุบตัวแบบถาวรของแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมร้อนและชนิดผสมอุ่น  รวมทั้งศึกษาผลกระทบของชนิดและขนาดคละของวัสดุมวลรวม  โดยชนิดของวัสดุมวลรวมที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยหินแกรนิตและตะกรันเหล็ก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่นมีความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวรสูงกว่าชนิดผสมร้อนโดยเห็นได้จากการอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดถาวรมีค่าต่ำกว่าและมีค่า Flow number ที่สูงกว่า ซึ่งแสดงว่าแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่นมีความไวต่อความเสียหายเนื่องจากความชื้นมากกว่า   และยังพบว่าชนิดและขนาดคละมวลรวมมีผลต่อการยุบตัวแบบถาวร  เนื่องจากการมีโครงสร้างการกระจายตัวของช่องว่างในอากาศที่แตกต่างกัน  ทำให้มวลรวมที่มีขนาดคละแบบละเอียด มีความต้านทานต่อความเสียหายเนื่องจากความชื้น มากกว่ามวลรวมที่มีขนาดคละแบบหยาบ ทั้งในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมร้อนและชนิดผสมอุ่น  จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการเลือกชนิดและขนาดคละของวัสดุมวลรวมที่เหมาะสมสามารถลดปัญหาความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่นได้ 

 

Investigation of Moisture Damage in Warm-Mix Asphalt Using Dynamic Creep Test

Moisture damage is one of the major concerns for Warm-Mix Asphalt (WMA) since it is hypothesized that the reduction of mixing temperature could adversely affect the moisture sensitivity of WMA.  The aggregate type and their properties is also one important factor affecting the moisture damage of WMA.  This study was focused on understanding the effect of aggregate structure and its physical properties on the mechanism of moisture damage in WMA.  This study evaluated the moisture sensitivity of HMA and WMA as reflected in the permanent deformation.  The effects of aggregate gradation and aggregate types on the moisture damage were also evaluated.  The results from this study show that WMA is more resistant to permanent deformation than HMA as indicated by lower permanent strain rate and higher flow number.  Gradation has an effect on the permanent deformation in Granite and Slag mixes due to the difference in aggregate properties.  WMA is more sensitive to moisture damage than HMA as shown in lower ratios of flow number and permanent deformation rate.  Fine graded mixtures appear to have greater resistance to moisture damage than coarse graded mixtures for both HMA and WMA.  The result could be due to the different structure of air void distribution in the mixes of different gradation. It was found that the proper selection of aggregate type and aggregate structure could reduce the moisture damage problem of WMA.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจริญธรรม ณ., & กนิษฐ์พงศ์ ก. (2014). การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ. Naresuan University Engineering Journal, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.14
Section
Research Paper