ปัญหาการจัดวางผังสิ่งอำนวยความสะดวก: 10 ปีย้อนหลังกับทิศทางงานวิจัย

Main Article Content

ศรีสัจจา วิทยศักดิ์

Abstract

การจัดวางผัง (Layout) เป็นการจัดวางส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ (Facility) ภายในแผนกหรือสถานีงานให้อยู่ในตำแหน่งที่เอื้อต่อประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิต หรือบริการ ปัญหาการจัดวางผังสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Layout Problem: FLP) จึงเป็นปัญหาที่มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย และมีความแตกต่างกันตามลักษณะของปัญหา เช่น ประเภทของผัง, วัตถุประสงค์, ระบบขนถ่ายวัสดุ, แถวการจัดวางผังเครื่องจักร, วิธีแก้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งมีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัญหาการจัดวางผังมาบ้าง อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการศึกษาถึงปริมาณ และทิศทางของงานวิจัยด้านปัญหาการจัดวางผัง เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและแนวโน้มของงานวิจัยในอนาคต

ดังนั้น บทความวิจัยนี้จึงจำเสนอการสืบค้นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดวางผัง ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ และสืบค้นจากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ ISI Web of Science ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2553) โดยนำคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ และวิธีแก้ปัญหามาทำการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อเป็นทิศทางของการทำวิจัยในอนาคต

 

Facility Layout Problem: a 10-year Review and Research Perspectives

Layout involves the placement of working sation or facility units for the purpose of high efficiency production and/or services. Facility Layout Problem (FLP) has been extensively studied on different regulations such as type layout, objective, material handling system, layout configuration, resolution approaches etc. The comprehensive literature review has been carried and focused on the classification and its application on layout problem. Howerer, the investigation and discussion on the perspective of research work in this area has been unfortunately overlooked.

This paper presents the survey of the recent FLP papers indexed by the international well known database called ISI Web of Science. The survey was focused on the last decade (2001-2010) to find and discuss on the problem charateristics, objectives and approaches on perspective and gap of FLP related research in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิทยศักดิ์ ศ. (2014). ปัญหาการจัดวางผังสิ่งอำนวยความสะดวก: 10 ปีย้อนหลังกับทิศทางงานวิจัย. Naresuan University Engineering Journal, 5(2), 46–62. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.2
Section
Research Paper