ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย

Main Article Content

ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง
สมบัติ ชื่นชูกลิ่น

Abstract

บทความวิจัยนี้เสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันสำหรับพื้นที่ต้นน้ำ และปลายน้ำและยังเตือนดินถล่มด้วย พลังงานหลักใช้เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ ระบบการทำงานสามารถแยกออกเป็นสองส่วนคือ ภาคส่ง และภาครับ ส่วนที่ 1 ภาคส่ง ติดตั้งในพื้นที่ต้นน้ำ ประกอบด้วย ดาต้าล็อกเกอร์ (data logger) ตัววัดระดับน้ำสองหัวเซนเซอร์สำหรับวัดระดับน้ำท่าและน้ำใต้ดิน ตัววัดน้ำฝน (rain gauge) และหน่วยประมวลผลพร้อมตัวส่ง SMS (Short Message Service) และไซเรนเตือนภัย ส่วนที่ 2 ภาครับ ติดตั้งที่ปลายน้ำ ประกอบด้วย ตัวรับ SMS และไซเรนเตือนภัย ระบบสามารถเตือนหมู่บ้านต้นน้ำในทันทีและเตือนตำบลที่ปลายน้ำประมาณ 2 ชั่วโมงล่วงหน้า การเตือนภัยจะเกิดขึ้นเมื่อ ระดับน้ำท่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หรือถ้ามีปริมาณน้ำฝนต่อชั่วโมง ต่อวัน หรือต่อ 3 วัน เกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และถ้ามีระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ระบบจะเตือนภัยว่ามีโอกาสดินถล่มร่วมด้วย

 

Flash Flood Warning System in Risky Area

This research proposes a system that can early warn about the upcoming flash flood and also landslide for the upstream and downstream areas. The system uses solar cell storage together with batteries as the main power. The system can be split into two parts. The first part is the transmitter installed at the upstream, and composes of a data logger, a water level meter with two sensors for measuring runoff and groundwater levels, a rain gauge, and a processing unit with an SMS (Short Message Service) transmitter and a warning siren. The second is the receiver installed at the downstream, and composes of an SMS receiver with a warning siren as well. The system can warn the upstream village immediately and then warn the downstream sub-district about 2 hours in advance. The warning alarm takes place when the runoff level, the rainfall in 1 hour,  or the rainfall in 1 day or in 3 days,  over critical points, and if the groundwater level also exceeds a critical point, the warning will show that a landslide may happen as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย., & ชื่นชูกลิ่น ส. (2014). ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย. Naresuan University Engineering Journal, 5(2), 10–20. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26265
Section
Research Paper