การศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ในการตัดวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ โดยการกัดกร่อนด้วยลวดไฟฟ้าด้วยวิธีทากูชิ

Main Article Content

พิชัย จันทร์มณี
กมลพงค์ แจ่มกมล
อภิวัฒน์ มุตตามระ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ในการตัดวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ เกรด 90WC-10Co โดยออกแบบการทดลองเป็นแบบวิธีทากูชิเทคนิคเป็น L9 Orthogonal Array ( 33)โดยมี 3 พารามิเตอร์หลัก คือ ความต่างศักย์วงจไฟฟ้า (Open Voltage), ปัจจัยประสิทธิภาพ (Duty Factor) และอัตราป้อน (Feedrate Override) ทำการทดลองตัดทังสเตนคาร์ไบด์ขนาดพื้นที่ตัด 10 x 15 mm ด้วยลวดตัดวัสดุทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 µm และวัดผลตัวแปรตอบสนองจากการทดลองในรูปของความเร็วในการตัด (Cutting Speed), ระยะอาร์ก (Spark Gap) และความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra) ผลการทดลองพบว่าอัตราป้อนตัดมีผลต่อตัวแปรตอบสนองแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับความต่างศักย์วงจรไฟฟ้า และปัจจัยประสิทธิภาพ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยเมื่ออัตราป้อนสูงจะทำให้ความเร็วตัดในการตัดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความหยาบผิวเฉลี่ยและระยะอาร์กจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งจะแปรผันกับปัจจัยประสิทธิภาพและความต่างศักย์วงจรไฟฟ้า

 

An Investigation of Effect of Parameters on Wire Electrical Discharge Machining of WC-Co using Taguchi Method 

The aim of this paper is to show the effect of parameter on Wire Electrical Discharge Machining (WEDM) of tungsten carbide composite grade 90WC - 10Co based on Taguchi method. The Taguchi methodology was used to study that effect of parametric on WEDM process respectively. The specimen in this work 10 x 15 mm of cutting area, were carried out on 250 µm of wire diameter. Moreover, this paper adapted an L9 orthogonal array. Experiments have been conducted to access the effect of three factors open voltage, duty factor, and feedrate override of WEDM process parameters. Moreover, it concluded that all factors have significant effect on cutting speed, spark gap, and surface roughness respectively. The result show that response of feedrate override parameters on WEDM process to be highly but it not significant at 95% of confident compared to other factors. The high feedrate override give more cutting speed. However, surface roughness and small spark gap found that increase when used duty factor and open voltage for additional parameters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันทร์มณี พ., แจ่มกมล ก., & มุตตามระ อ. (2014). การศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ในการตัดวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ โดยการกัดกร่อนด้วยลวดไฟฟ้าด้วยวิธีทากูชิ. Naresuan University Engineering Journal, 6(1), 20–27. https://doi.org/10.14456/nuej.2011.11
Section
Research Paper