การวัดประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีการวิเคราะห์กรอบข้อมูล

Main Article Content

กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
นิรุจน์ คำแก้ว
พรพิรุณ ยวนแห่ว

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ (Relative Efficiency) และแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 11 แห่ง* โดยวิธีการวิเคราะห์กรอบข้อมูล (Data Envelopment Analysis : DEA) ตามแนวคิดของ Charnes Cooper and Rhodes (1978) ผลจากการวัดประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ พบว่า จากจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 11 แห่ง มีถึง 9 แห่งที่ด้อยประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ต่ำกว่า 1) จากนั้นผู้วิจัยได้นำผลการวัดประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ที่ได้ มาทำการวิเคราะห์ต่อ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เหล่านั้นด้อยประสิทธิภาพ แล้วนำผลการวิเคราะห์มาหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างตรงจุดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลี่วัฒนายิ่งยง ก., คำแก้ว น., & ยวนแห่ว พ. (2014). การวัดประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีการวิเคราะห์กรอบข้อมูล. Naresuan University Engineering Journal, 6(2), 15–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26205
Section
Research Paper