การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบปรับค่าได้

Main Article Content

สุรัตน์ ปัญญาแก้ว

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบปรับค่าได้ โดยจะใช้ระบบควบคุมแบบป้อนกลับสร้างสัญญาณแรงที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับตำแหน่งและความเร่งของตัวดูดซับการสั่นสะเทือนเพื่อทำให้ค่ามอดูลัสเชิงพลวัตของตัวดูดซับการสั่นสะเทือนเป็นศูนย์ เป้าหมายของระบบควบคุมแบบป้อนกลับที่ออกแบบขึ้นมานี้ก็เพื่อให้สามารถลดขนาดการสั่นของระบบหลักได้ในทุกค่าความถี่ของแรงกระตุ้นที่แปรเปลี่ยน จากการทดลองพบว่าตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบปรับค่าได้สามารถลดขนาดการสั่นของระบบหลักลงได้ประมาณ 21% เมื่อความถี่ของแรงกระตุ้นแปรเปลี่ยน

 

Design and Development of Active Vibration Absorber

The aim of this research is design and development of active vibration absorber. In this research, feedback control system is proposed. The feedback control system provides a dynamic force proportional to the displacement and acceleration of vibration absorber to achieve zero dynamic modulus of vibration absorber. The goal of the feedback control system is to reduce the magnitude of vibration of  the main system regardless of the variations in the excitation frequency. From the result of experiment we found that the active vibration absorber can reduce the magnitude of vibration of the main system about 21% when the exciting frequency varies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปัญญาแก้ว ส. (2014). การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบปรับค่าได้. Naresuan University Engineering Journal, 9(1), 25–30. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.9
Section
Research Paper