แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสมสำหรับการวางแผนแรงงาน ในการผลิตขิงดอง

Main Article Content

เพชรายุทธ แซ่หลี
อภิชัย ฤตวิรุฬห์

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตขิงดองของบริษัทกรณีศึกษาซึ่งประสบปัญหาการวางแผนแรงงานในการผลิต บริษัทต้องจ้างแรงงานที่มีทักษะและความชำนาญ จำนวนพนักงานผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายผลิตทำให้ต้องจ้างผู้รับจ้างช่วง นอกจากนี้ยังเกิดความล่าช้าในการส่งมอบเนื่องจากหัวหน้าฝ่ายผลิตทำการวางแผนแรงงานโดยปราศจากเครื่องมือช่วย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตและการจ้างผู้รับจ้างช่วงเพิ่มขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้สร้างแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสมสำหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนแรงงานสำหรับการผลิตขิงดอง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด OpenSolver ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Add-in ใน Microsoft Excel ถูกใช้ในการหาผลเฉลยเหมาะที่สุด แผนแรงงานเพื่อการผลิตที่ได้จากแบบจำลองช่วยให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อเดือนลดลง 273,090 บาท หรือ 8.08 % เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการที่ผ่านมาของบริษัทกรณีศึกษา

 

A Mixed-Integer Linear Programming Model for Workforce Planning in the Pickled-Ginger Production

This paper addresses a workforce planning problem of producing a pickled ginger in a case study plant. The production manager faces with the workload variation. The pickled ginger production needs skilled workers. The workforce size does not meet production requirements. Therefore, subcontractors are contracted to perform some tasks. Moreover, the product could not be delivered to the customer as promise due to the lack of a decision support tool. Consequently, the production and operation costs increase. A mixed-integer linear programming model has been developed for the problem as a decision support tool to minimize the total cost. OpenSolver, Microsoft Excel add-in software, is used to find the optimal solution. The results show that a total monthly cost of operating under a workforce plan generated from the proposed model is reduced by 273,090 baht or 8.08% compared with the case-study plant operations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แซ่หลี เ., & ฤตวิรุฬห์ อ. (2014). แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสมสำหรับการวางแผนแรงงาน ในการผลิตขิงดอง. Naresuan University Engineering Journal, 9(2), 48–54. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.12
Section
Research Paper