การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ

Main Article Content

เอราวิล ถาวร
ทรงพล ผัดวงศ์
ขวัญนิธิ คำเมือง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีปัจจัยที่ใช้ศึกษาอยู่สองชนิดคือ ความเร็วรอบ (Spindle Speed) ที่ระดับ 1,500 และ 2,500 รอบต่อนาที  และอัตราป้อน  (Feed Rate)   ที่ระดับ 75 และ  125  มิลลิเมตรต่อนาที  จากการทดลองและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมทางสถิติพบว่า  ความเร็วรอบไม่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า  แต่อัตราป้อนส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ระดับนัยสำคัญ  0.05  และระดับของอัตราป้อนที่ 125 มิลลิเมตรต่อนาที  ส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีค่าต่ำที่สุด  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สร้างสมการถดถอยเพื่อใช้สำหรับพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า  โดยสมการถดถอยที่ได้คือ Energy  Consumption  =  0.0336 -  0.165 x 10-3Feed Rate  และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2adj) เท่ากับ 93.07 %

 

A Study of Factors Affecting on Energy Consumption in CNC Milling Machine of Aluminum Alloy 6063

The objective of this research is to study factors that are influential on energy consumption in milling process of aluminum alloy 6063 by CNC milling machine. The result will lead to guidelines for determining factors for reducing the energy consumption of industrial applications. Factorial design was used to examine milling by CNC machine with two factors including spindle speed at 1,500 and 2,500 rpm and feed rate at 75 and 125 mm/min. After collecting all data, the results indicated that the energy consumption is affected by feed rate at significance level of 0.05 and should be setting 125 mm/min in order to minimum energy consumption. A regression model was used for forecasting energy consumption = 0.0336- 0.165 x 10-3 Feed Rate and coefficient of determination are 93.4 %.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ถาวร เ., ผัดวงศ์ ท., & คำเมือง ข. (2014). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. Naresuan University Engineering Journal, 9(2), 33–37. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.3
Section
Research Paper