การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

Authors

  • สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การวิเคราะห์ผลกระทบ, กรณีทดสอบ, โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ, impact analysis, test case, web application

Abstract

การเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ส่งผลกระทบต่อกรณีทดสอบที่มีอยู่เดิม ทำให้กรณีทดสอบบางส่วนไม่สามารถนำมาใช้ทดสอบได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดในการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยการเปรียบเทียบโปรแกรม ประยุกต์บนเว็บระหว่าง 2 เวอร์ชัน การวิเคราะห์หาผลกระทบและปรับปรุงกรณีทดสอบ และการสร้างกรณีทดสอบใหม่ขึ้นมาทดแทนกรณีทดสอบเดิม ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบ ทำให้ทราบว่าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส่วนใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อกรณีทดสอบอย่างไร รวมถึงผู้ใช้สามารถนำกรณีทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

 

Impact Analysis of Test Cases Based on Changes of a Web Application

Changes of a web application impact on existing test cases, for this reason some test cases cannot be longer used to test the web application again. This paper aims at introducing an impact analysis of test cases when a web application is changed. We present a comparison method between two versions of a web application, and then develop a process for finding and handling changes on existing test cases. Finally, we introduce an approach for generating new test cases to replace the existing test cases. The results show the concept of impact analysis that indicates which parts of a web application have been changed and which test cases are affected by the changes. Moreover, new test cases from this method can be used to test the new version of the web application correctly.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)