วงจรปรับสภาพสัญญาณโหมดกระแสสำหรับเซนเซอร์ความต้านทานเชิงเดี่ยว (Current-Mode Signal Conditioning Circuit for Single Type Resistive Sensor)

Authors

  • ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์ ภาควิชาเทคโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ณรงค์ ธรรมภูติ ภาควิชาเทคโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

เซนเซอร์ความต้านทานชนิดเชิงเดี่ยว, วงจรปรับสภาพสัญญาณ, ความเป็นเชิงเส้น, วงจรสายพานกระแส, ออปแอมป์, Single Active Resistive Sensor, Signal Conditioning Circuit, Linearization, Current Conveyor, Op-amp

Abstract

บทความนี้นำเสนอวงจรปรับสภาพสัญญาณโหมดกระแส สำหรับเซนเซอร์ความต้านทานชนิดเชิงเดี่ยวที่สร้างจากวงจรสายพานกระแสต่อร่วมกับออปแอมป์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าวงจรปรับสภาพสัญญาณแบบดั้งเดิมในแง่ของความเป็นเชิงเส้นของสัญญาณเอาต์พุต วงจรที่นำเสนอนี้ให้สัญญาณเอาต์พุตที่มีความแม่นยำสูงโดยมีค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 1 % และเป็นเชิงเส้นสัมพันธ์กับความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการเลียนแบบการทำงานของวงจรที่นำเสนอโดยโปรแกรม PSpice เมื่อทดสอบกับเซนเซอร์อาร์ทีดี แสดงให้เห็นผลการเลียนแบบการทำงานมีความสอดคล้องกับผลวิเคราะห์วงจร

This paper presents the current-mode signal conditioning circuit for single active resistive sensor which composed of op-amp in conjunction with current conveyors. The research found that the proposed circuit proves better quality in term of linearity when comparing to the traditional signal conditioning circuit. This circuit provides high accuracy with error less than 1% and linear output related to resistance changes. The results of PSpice simulation when emulate with RTDs sensors have shown a good compliance with circuit analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)