ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม (An overview of corrosion inhibitors using in industries)

Authors

  • ปริญญา บุญสา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ลุ่มวิจัยวิศวกรรมการเชื่อมและการตรวจสอบทางโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Keywords:

สารยับยั้งการกัดกร่อน, ประเภทของสารยับยั้งการกัดกร่อน, การคำนวณประสิทธิภาพของสารยับยั้งการกัดกร่อน, การใช้งานสารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม, Corrosion inhibitors, A type of corrosion inhibitors, Inhibitors performance calculation, Corrosion inhib

Abstract

สารยับยั้งการกัดกร่อนเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อใช้ลดอัตราการกัดกร่อนของวัสดุโดยเฉพาะในโลหะและโลหะผสม เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน มีสารยับยั้งหลายประเภท (สารยับยั้งอนินทรีย์แบบผสม และสารยับยั้งอินทรีย์) รวมถึงราคาและประสิทธิภาพของสารยับยั้งการกัดกร่อน กระบวนการต่างๆในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน ระบบการส่งและระบบการกระจายน้ำ คอนกรีต หม้อต้มน้ำและยานยนต์ เป็นต้น ได้นำสารยับยั้งไปใช้ในระบบเพื่อป้องกันปัญหาการกัดกร่อน

Corrosion inhibitors are commonly used to reduce corrosion rate of metal and alloy materials because they are convenient for application. There are several types of inhibitors (inorganic inhibitors, organic inhibitors and mixed inhibitor) including their price and performance. In many industries such as oil, transportation, water distribution system, boiler, concrete and automotive sector have used inhibitors to the system in order to prevent corrosion problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)