การชะละลายโลหะสังกะสีจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมด้วยวิธีโลหะวิทยาการละลาย (Zinc Extraction from Industrial Waste by Acid Leaching Process)

Authors

  • จิตติ คำสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • เสถียร นิลธวัช วิศวกรรมนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  • อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Keywords:

วัสดุเหลือทิ้ง จาโรไซต์ การชะละลาย สังกะสี การรีไซเคิล, Waste, Jarosite, Leaching, Zinc, Recycle

Abstract

งานวิจัยชุดนี้ได้แสดงผลการศึกษาการชะละลายโลหะสังกะสี ออกจากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมเรียกว่าจาโรไซต์ (Jarosite) ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การพัฒนากระบวนการคืนสภาพโลหะที่มีค่าออกจากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยจากผลการทดลองและการวิเคราะห์จาโรไซต์ด้วย XRD พบว่าตัวอย่างจาโรไซต์ประกอบไปด้วย ยิบซัม (Gypsum) ซิลเวอซัลไฟต์ (Silver sulfite) และอาเจนโตจาโรไซต์ (AgFe2(SO4)2(OH)6) นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ด้วย SEM/EDS และ LEP ยังแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างจาโรไซต์ ประกอบไปด้วยโลหะที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น อินเดียม (In) เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) และ สังกะสี (Zn) โดยในการทดลองการชะละลายจาโรไซต์ด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) พบว่าสามารถชะละลายโลหะสังกะสีออกมาจากจาโรไซต์ได้มากกว่าร้อยละ 80 เมื่อทำการเปรียบเทียบกับปริมาณโลหะสังกะสีเดิมที่มีอยู่ในจาโรไซต์

In this study, the leaching of zinc metal from industrial waste was investigated using acid leaching process. According to the XRD results, the chemical composition of industrial waste consisted of gypsum, silver sulfite and Ajento-jarosite (AgFe2(SO4)2(OH)6). Moreover the results from SEM/EDS and LEP also showed that there were many kinds of value metals in the Jarosite such as Indium, Copper, Silver and Zinc. Based upon the study, the leaching of Jarosite by sulfuric acid as leaching solution, Zinc from the Jarosite was able to be leached out more than 80% of overall Zinc metal in Jarosite.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)