การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรกำกับในตัวแบบสมการโครงสร้าง (Test of moderation effect in Structural Equation Modeling)

Authors

  • มนตรี พิริยะกุล ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Keywords:

ตัวแปรกำกับ ตัวแปรคั่นกลาง ตัวแบบสมการโครงสร้าง, Moderator, Mediator, Structural equation modelling

Abstract

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้างที่มีตัวแปรกำกับสามารถกระทำได้โดยการสร้างตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทางกับตัวแปรกำกับที่มีตัวชี้วัดเกิดจากผลคูณของตัวชี้วัดจากตัวแปรแฝงคู่ดังกล่าวเพิ่มเข้ามาในตัวแบบเพื่อส่งผลกระทบสู่ตัวแปรปลายทางแต่ละตัวที่เส้นทางถูกกำกับ วิธีวิเคราะห์มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับตัวแบบว่าเป็น second order model หรือ first order model และตัวแบบมาตรวัดเป็นแบบ formative measurement model หรือ reflective measurement model หรือแบบผสม

Estimation and significant test of path coefficients in SEM with moderators must be started from creating interaction term, multiplication between indicators of antecedent variable from specific path and its moderator’s indicators, before usual SEM analysis. There are several methods of moderation analysis depended on types of SEM model, second order model or first order model, formative measurement model or reflective measurement model or mixed model.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)