กรณีศึกษาการลดผลกระทบจากฟ้าผ่าในระบบจำหน่ายโดยการปรับปรุงสายตัวนำลงดิน (Case Studies Reducing The Impact of Lightning On Distribution System by Down Conductor Improvement)

Authors

  • อานนท์ ส่งแสง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • อรรถ พยอมหอม ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า, การไฟฟ้านครหลวง

Keywords:

การเกิดฟ้าผ่า, วาบไฟตามผิวอิมพัลส์, ปรับปรุงสายตัวนำลงดิน, ความต้านทานดิน, Lightning, Back flashover, Down conductor improvement, Ground resistance

Abstract

บทความนี้นำเสนอการศึกษาการลดผลกระทบจากฟ้าผ่าโดยการปรับปรุงสายตัวนำลงดินในระบบจำหน่าย พร้อมนำเสนอลักษณะการเกิดฟ้าผ่าที่สร้างการรบกวนต่อคุณภาพไฟฟ้าด้วยการเกิดแรงดันวาบไฟตามผิวอิมพัลส์วิกฤตของพวงลูกถ้วยซึ่งก่อให้เกิดแรงดันเกินเหนี่ยวนำขึ้นในระบบจำหน่าย พร้อมนำเสนอแนวทางการปรับปรุงสายตัวนำลงดินด้วยเทคนิคการติดตั้งสายตัวนำลงดินเพิ่มนอกเสาส่งคอนกรีตโดยทำการเชื่อมต่อสายล่อฟ้า (Overhead Ground Wire) ไปยังแท่งหลักดินเพื่อลดอัตราการวาบไฟตามผิวย้อนกลับ และทดลองผลการปรับปรุงด้วยโปรแกรมจำลอง ATP-EMTP ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 69 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้านครหลวง จากการศึกษาพบว่าการปรับปรุงดังกล่าวสามารถลดแรงดันหัวเสาและสามารถลดอัตราการวาบไฟตามผิวย้อนกลับของลูกถ้วยลงได้

This paper presents the study on reducing the lightning impact in distribution systems by down conductor improvement and the interference of lightning on power quality by impulse surface flashover on suspension insulators. This causes the induced voltages in distribution systems. The paper also presents a technique of attachment on external down conductor connecting between overhead ground wires and ground rods to reduce the back flashovers. The study has been done by ATP-EMTP simulation in 69 kV system of Metropolitan Electricity Authority (MEA).The results show that the external down conductor can reduce the pole top voltages and back flashover in distribution systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)