แบบจำลองกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ในระบบจำหน่าย 22 kV (Modeling of Metal Oxide Arresters in 22 kV Distribution System)

Authors

  • วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • ณัฐวุฒิ วงษ์แก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • กิตติพันธ์ ประมายันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Keywords:

แบบจำลองกับดักเสิร์จ, กระแสรั่วไหล, แรงดันเกินชั่วครู่, Modeling of Surge Arrester, Leakage Current, Temporary Overvoltage

Abstract

ระบบการฉนวนและระบบป้องกันเป็นส่วนหนึ่งในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงที่สามารถช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและค่าความเชื่อถือได้ของการส่งจ่ายให้ดียิ่งขึ้น ถ้าได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม กับดักเสิร์จเป็นอุปกรณ์ป้องกันชนิดหนึ่งที่ใช้งานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันเกินที่เกิดจาก ฟ้าผ่า และสวิตชิ่ง การศึกษาและสร้างแบบจำลองกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ในระบบจำหน่าย 22 kV ในโปรแกรม ATP-EMTP จากผลการจำลองเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ชี้ให้เห็นถึงค่ากระแสรั่วไหลที่เกิดขึ้นมีค่าความผิดพลาดที่น้อยกว่าร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากกระแสรั่วไหล และเพื่อหาอายุการใช้งานของกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์

Insulation and protection system as parts of high voltage system, they can improve stability and reliability of distribution system by correctly designing and using of proper equipment. Surge arresters have been used to protect distribution system of Provincial Electricity Authority (PEA) form lightning and switching surge. In this paper, a modeling of Metal Oxide Surge Arrester (MSA) in 22 kV distribution systems was designed using ATP-EMTP program. The simulation results were compared with experimental results of surge arrester sample model. The comparison results are indicated that the error percentage of leakage current less than 4.4 percentages. The proposed model can be used to analyze impact of leakage currents of in the distribution system. Moreover, it can be used to predict lifetime of Zinc Oxide surge arresters.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)