ลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลความเร็วสูง (Effect of Test Chamber Temperature on High Speed Jatropha Oil Blends with Diesel Fuel Behaviors)

Authors

  • วุฒิชัย สิทธิวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • วิระพันธ์ สีหานาม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • กุลเชษฐ์ เพียรทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Keywords:

น้ำมันสบู่ดำ, ลำพุ่งความเร็วสูง, วิธี Projectile impact driven, คลื่นกระแทก, กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง, เทคนิคชาร์โดว์กราฟ, Jatropha oil, Projectile impact driven method, Shockwave, High speed video camera, Shadowgraph technique

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อพฤติกรรมของลำพุ่งความเร็วสูงน้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซล การทดลองจะใช้น้ำมันสบู่ดำผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตร ลำพุ่งกำเนิดด้วยวิธี Projectile Impact Driven (PID) ถูกฉีดเข้าไปในห้องทดสอบที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็น 30, 100 และ 150C พฤติกรรมของลำพุ่งและคลื่นกระแทกถูกบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงร่วมกับเทคนิคชาร์โดว์กราฟ จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิมีผลกับความเร็วและพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมแตกต่างกัน คือ ที่อุณหภูมิห้องทดสอบ 30, 100 และ 150C ความเร็วเริ่มต้นของลำพุ่งเป็น 1,600 m/s 800 m/s และ 1,400 m/s ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าที่อุณหภูมิ 150C ลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมมีความเร็วเฉลี่ยสูงกว่ากรณีห้องทดสอบมีอุณหภูมิ 30C และ 100C เนื่องจากลำพุ่งน้ำมันสบู่ดำผสมเกิดการระเหย (atomization) ที่อุณหภูมิ 150C

The purpose of this research is to study effect of test chamber temperature on high speed jatropha oil blends with diesel fuel behaviors. In the experiment, jatropha oil blend with diesel fuel ratio of 50/50 by volume was used, the high speed liquid jets were generated by using the projectile impact driven (PID) method. The liquid jets were injected into the varied test chamber conditions at 30, 100 and 150C. The high speed liquid jets and shock wave behavior were recorded by the high speed video camera with shadowgraph technique.  From experimental results, it was found that at 30, 100 and 150C of test chamber temperatures the maximum velocity is around 1,600 m/s 800 m/s and 1,400 m/s, respectively. In addition, it was found that the liquid jet average velocity at 150C is much higher than that of 30C and 100C, because the atomization of jatropha oil blend was occurred at 150C

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)