การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง (Study of Properties and Performance of Lightweight Concrete Reinforced whit Mussel Shell Bamboo to Produce Guide Post)

Authors

  • อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ณิชาภา มินาบูลย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Keywords:

คอนกรีตมวลเบา, เปลือกหอยแมลงภู่, หลักนำทาง, กำลังแรงดัด, Lightweight Concrete, Mussel shell, Guide Post, Flexural strength

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่โดยใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริม เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง (Guide Post) โดยศึกษาพฤติกรรมในด้านกำลังอัด กำลังแรงดัด และการดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบา ผลการวิจัยพบว่า คอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่สามารถนำมาใช้งานแทนหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็กได้ โดยให้ค่ากำลังอัด แรงดัด และการดูดซึมในทางที่ดี นอกจากนั้น ผลทดสอบพบว่า หลักนำทางที่ผสมเปลือกหอยแมลงภู่โดยใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริมสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เมื่อเทียบกับหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป

This research studies the potential for using mussel shell in light weight concrete guide post work. This paper presents a study of the physical properties of light weight concrete guide post containing mussel shell bamboo. Compressive strength, flexural strength and water absorption were investigated. Test results shown that the use of mussel shell produces light weight concrete guide post mixes with good strength and flexural strength and water absorption. In addition, results shown that the use of mussel shell bamboo improves cost saving with comparison to normal concrete guide post.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)