การเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและสังกะสีในเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว (Comparison of Aluminum and Zinc as a Heat Absorber in Double-Step Solar Still)

Authors

  • ชวิศร ปูคะภาค สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • สรวินท์ ปูคะภาค สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Keywords:

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพ ตัวดูดซับความร้อน อลูมิเนียม สังกะสี, Solar still, Efficiency, Absorber, Aluminum, Zinc

Abstract

บทความวิจัยนี้ ได้ทำการการเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและสังกะสีที่จมน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว โดยได้ทำการทดลองเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนทั้งสองชนิด โดยวางไว้ในน้ำชั้นที่สองของเครื่องกลั่นน้ำ ในการทดลองได้เปลี่ยนขนาดของแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีจากขนาด 4-8 m2 ของพื้นที่ผิวน้ำชั้นสอง จากนั้นได้ทำการวัดปริมาณน้ำกลั่นที่ได้และคำนวณหาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำ พบว่าแผ่นอลูมิเนียมและ  แผ่นสังกะสีขนาด 4 m2 ได้ปริมาณน้ำกลั่นมากที่สุดเท่ากับ 1,629 ml/day และ 1,506 ml/day มีประสิทธิภาพเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งวันมีค่าเท่ากับ 26.11% และ 25.56% นอกจากนี้ยังพบว่าแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีขนาด 8 m2 ได้ปริมาณน้ำกลั่นน้อยที่สุดเท่ากับ 1,461 ml/day และ 1,369 ml/day มีประสิทธิภาพเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งวันมีค่าเท่ากับ 22.95% และ 22.52% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนทั้งสองแล้ว พบว่าแผ่นอลูมิเนียมมีประสิทธิภาพดีกว่าแผ่นสังกะสีเนื่องจากมีค่าความร้อนที่สูงกว่า และพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำมีค่าลดลงเมื่อขนาดแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นที่ของแผ่นดูดซับความร้อนที่มีพื้นที่น้อยจะทำให้เครื่องกลั่นน้ำมีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากแผ่นดูดซับความร้อนที่มีพื้นที่มากจะบดบังแสงอาทิตย์ที่จะส่งผ่านความร้อนไปยังชั้นที่หนึ่งของเครื่องกลั่นน้ำทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำลดลง

This paper presents the effect of size of the heat absorber from aluminum and zinc on the efficiency of double slope solar still. Aluminum and Zinc was chosen to use as heat absorber and was put on the water   surface in the second layer of the solar still. The size of Aluminum and Zinc used in the experiment has divided 9 sizes from 4-8 m2 of the surface of the water in the second layer of the solar still. The temperature, condensed water and efficiency of solar still were measured and calculated in the experiment. The result showed that using the size of 4 m2 of Aluminum and Zinc absorber has the maximum condensed water at 1,629 ml/day and 1,506 ml/day has the efficiency at 26.11% and 25.56%. The result showed that using the size of 4 m2 of Aluminum and Zinc absorber has the minimum condensed water at 1,461 ml/day and 1,369 ml/day has the efficiency at 22.95% and 22.52%. Comparing both types of absorber at aluminum and zinc performs better due to the higher heating value. The result revealed that the efficiency of solar decreased according with an increased   in the size of Aluminum and Zinc absorber.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)