การผลิตชิ้นงานด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี Part Fabrication with Stereolithography Process

Authors

  • ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Keywords:

วิธีสเตอริโอลิโทกราฟี, วิธีการขึ้นรูปแบบเติมเนื้อ, ปัจจัยการขึ้นรูป, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, Stereolithography process, additive manufacturing, manufacturing parameters, product design and development

Abstract

การลดระยะเวลาออกแบบผลิตภัณฑ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งภายใต้สภาวการณ์ทางธุรกิจที่ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังในปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อสภาพการณ์จึงถือเป็นเรื่องท้าทายของผู้ผลิต วิธีสเตอริโอลิโทกราฟีนับเป็นเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สั้นลง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีบทบาทในภาคการผลิตมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตนำเทคโนโลยีสเตอริโอลิโทกราฟีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการขึ้นรูป ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของชิ้นงาน ข้อควรระวังบางประการในการขึ้นรูป และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกับงานวิศวกรรมด้านต่างๆ

Shortening product design and development time is particularly necessary for current competitive market environment. It is a challenge for developing and launching the product to fulfill the customer’s demand in time. One of various manufacturing technology which could potentially reduce the product development time is Stereolithography (SL) process. In order to provide the beneficial details regarding to the SL process for product manufacturers, the main contexts of the paper presents the procedure of manufacturing of part using SL process, influencing factor of the process to part strength and part quality, some awareness of using SL parts for engineering applications, operation safety, and examples of its applications in various fields.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)