การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระเบื้องดินขอ: กรณีศึกษาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง Production Improvement in Din-Kor Tiles Process: A Case study of World Heritage Town Luang Prabang

Authors

  • นราธิป ภาวะรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 41000

Keywords:

การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การวางผังโรงงานโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน, การขนถ่าย Production Improvement, Computerized Relationship Layout Planning (CORELAP), Handling

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการขนถ่ายกระเบื้องดินขอเพื่อให้สามารถขนถ่ายกระเบื้องดินขอได้ในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งมีแนวทางในการแก้ปัญหา 2 แนวทาง คือ 1. การลดระยะทางการขนถ่ายโดยการปรับปรุงผังโรงงาน พบว่าการปรับปรุงผังโรงงานด้วยวิธี CORELAP สามารถลดระยะทางการขนถ่ายได้                  60 เมตรต่อวัน คิดเป็น 12 % จากระยะทางก่อนปรับปรุง 2. การออกแบบเครื่องมือช่วยในการทำงาน คือ ตะกร้าบรรจุกระเบื้อง สามารถลดระยะทางในการขนถ่ายได้ 480 เมตรต่อวัน คิดเป็น 50% จากระยะทางการขนถ่ายก่อนปรับปรุง และเวลาสูญเปล่าจากการตากกระเบื้องลดลง 40 นาที คิดเป็น 22% ดังนั้นสามารถปรับปรุงปัญหาการขนถ่ายในกระบวนการผลิตกระเบื้องดินขอโดยระยะทางการขนถ่ายรวมลดลง 540 เมตรต่อวัน และลดเวลาสูญเปล่าจากการตากกระเบื้อง 40 นาที

This research improves the Din-kor tiles handling problem for increase the Din-kor tiles quantity which 2 methods to the problems solution are 1. The distance of handling decrease by improving the plant layout. As a result, the improvement of plant layout is produced by Computerized Relationship Layout Planning (CORELAP) method, which can reduce the distance of handling by 60 meters per day or 12% of the distance before improvement 2. The new equipment design is a basket for containing tiles, which can reduce the distance of handling by 480 meters per day or 50% of the distance before improvement. Moreover, the wasting time from airing tiles process can be reduced by 40 minutes or 22%. Therefore, this improvement can reduce the overall distance 540 meters per day and the wasting time from airing tiles process decreases 40 minutes.

Downloads

Download data is not yet available.

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)