การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็ก A Performance Investigation of Small Fishery Boat’s Engines Fuelled with Biodiesel B20 for 500-hour Operation

Authors

  • เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Department of Power Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
  • ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ชเนตตี ศรีคำ สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน

Keywords:

เรือประมง, น้ำมันไบโอดีเซล, สมรรถนะ, การทดสอบ 500 ชั่วโมง, Fishery boat, Biodiesel, Performance, 500-hour test

Abstract

น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สำคัญตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย ชาวประมงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหนึ่งของภาครัฐเพราะมีผลกระทบที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซลจำนวนมาก เครื่องยนต์ HINO และ GARDNER จำนวนยี่ห้อละ 2 เครื่องได้ถูกคัดเลือกมาจากเรือประมงขนาดเล็กเพื่อทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี5 และบี20 และเพื่อศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์เมื่อผ่านการใช้งานจริง 500 ชั่วโมง น้ำมันเชื้อเพลิงในงานวิจัยได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผลการศึกษาพบว่าแรงบิดของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล     บี20 ลดลงจากน้ำมันไบโอดีเซล บี5 ระหว่างช่วง 2.40% ถึง 7.54% เนื่องจากค่าความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ด้วยสมบัติการหล่อลื่นที่ดีทำให้ไม่พบความเสียหายของเครื่องยนต์ ผลการทดสอบพบว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงเพียงเล็กน้อยหลังการใช้งานครบ 500 ชั่วโมง ดังนั้น น้ำมันไบโอดีเซล บี20 จึงเป็นเชื้อเพลิงที่มีความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง

Biodiesel is an important alternative energy in the Thailand Alternative Energy Development Plan (AEDP). Fishermen are one of the government’s target groups since they significantly affect the country’s economics and consume a large amount of diesel. Two HINO and two GARDNER engines were selected from small fishery boats in order to compare the engine performances when fuelled with biodiesels B5 and B20. The engine performances, after 500-hour operations, were also investigated. The fuel qualities were certified by Department of Energy Business, Thailand Ministry of Energy.  The results showed that engine torque of biodiesel B20 was lower than that of biodiesel B5 in the range of 2.40 to 7.54%. This is due to the lower heating value. According to the better lubricity of biodiesel B20, no engine breakdown was observed. It was also reported that engine performances decreased slightly after the 500-hour operation. Therefore, biodiesel B20 is feasible for the real application.

Downloads

Download data is not yet available.

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)