การกัดกร่อน SCC ของงานเชื่อมเหล็กออสเตนิติคสเตนเลส AISI 304

Authors

  • มนูญ เลิศวิจิตรพันธุ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)