ห้องสอบเทียบขนาดด้านมิติ ความจำเป็นที่ต้องมีของสถานศึกษาสาขาวิศวกรรม

Authors

  • อุรศักดิ์ เทียมประสิทธิ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)