อิฐคอนกรีตผสมยิปซัมสังเคราะห์

Authors

  • สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
  • นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอิฐคอนกรีตผสมยิปซัมสังเคราะห์ โดยศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าและอิฐคอนกรีตผสมยิปซัมสังเคราะห์ ซึ่งใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 1.0 และใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนทราย 2 ส่วน และยิปซัมสังเคราะห์ 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 ส่วนโดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ เป็นส่วนผสมของมอร์ต้าเพื่อทดสอบกำลังรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ำ และนำอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดมาผลิตอิฐคอนกรีตผสมยิปซัมสังเคราะห์เพื่อให้ได้กำลังรับแรงอัด การดูดกลืนน้ำ และความต้านทานการสึกหรอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิฐคอนกรีต(มอก.59-2516) [1] จากการศึกษาพบว่า เมื่อผสมยิปซัมสังเคราะห์ปริมาณมากขึ้น กำลังรับแรงอัดจะมีค่าลดลง แต่ค่าการดูดกลืนน้ำจะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนผสมของมอร์ต้าที่เหมาะสมที่สุด คือ อัตราส่วนยิปซัมสังเคราะห์ 5.5 เท่าของน้ำหนักปูนซีเมนต์ ซึ่งมีกำลังรับแรงอัดเป็น 10.7 MPa และการดูดกลืนน้ำร้อยละ 15.6 และเมื่อนำไปผลิตเป็นอิฐคอนกรีตขนาด195x95x65 mm มีค่ากำลังรับแรงอัดเป็น 12.0 MPa การดูดกลืนน้ำมีค่าร้อยละ 15.0 และความต้านทานการสึกหรอมีค่าร้อยละ95.7 สามารถนำไปผลิตเป็นอิฐคอนกรีต ชั้นคุณภาพ ค-1 ได้

คำสำคัญ : อิฐคอนกรีต, ยิปซัม, ยิปซัมสังเคราะห์

 

Abstract

The research is aimed to examine the possibility of developing the concrete brick mixed with syntheticgypsum. Initially, the mortar were mixed by w/c in the ratio of 1.0, cement and sand (1:2), and synthetic gypsum in theratio of 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, and 6.0 by weight ot cement respectively. Next, the mortar was tested in order to find outits compressive strength and absorption. As a result, the most appropriate mixing proportion was further taken toproduce concrete bricks. Finally, they were tested in terms of compressive strength, absorption, and abrasion resistancein response to Thailand industrial standard of the concrete brick (TIS 59-2516). The research findings indicated that themore quantity the synthetic gypsum had, the less compressive strength but the higher absorption the mortar had. Themost appropriate proportion of the synthetic gypsum ratio was 5.5 times of cement weight, the compressive strengthwas 10.7 MPa, and the absorption was 15.6 %. When producing a 195x95x65 mm brick, the compressive strength was12.0 MPa, water absorption was 15.0 %, and abrasion resistance was 95.7 %. In conclusion, the mixing proportion ofthe concrete brick developed can be further produced as concrete bricks with the C-1.

Keywords : concrete brick, gypsum, synthetic gypsum

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)