เครื่องมือสอบเทียบความดัน

Authors

  • สมานมิตร อยู่สุขสวัสดิ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ณรงค์ บัณฑิตย์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

ในงานอุตสาหกรรมจะมีการวัดค่าหลายประเภท เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการต้องมีความเที่ยงตรงเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต ดังนั้นอุปกรณ์สำหรับวัดค่าต่างๆ ต้องได้รับการสอบเทียบค่าให้เป็นไปตามมาตรฐาน อุปกรณ์วัดความดันก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่ต้องทำการสอบเทียบค่ากับเครื่องมือสอบเทียบความดัน เพื่อให้วัดความดันได้อย่างถูกต้อง คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและสร้างเครื่องมือสอบเทียบความดันที่สามารถสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดันในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม จากผลการทดลองการทำงานของเครื่องมือสอบเทียบความดันกับเครื่องสอบเทียบความที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐานโรงงาน (Industrial Standard) ผลการสอบเทียบพบว่าเครื่องมือสอบเทียบความดันมีค่าความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้สอบเทียบอุปกรณ์วัดความดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดยมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยเมื่อใช้หน่วยเป็น kg/cm2 ในขณะเพิ่มความดัน 0.273% ในขณะลดความดัน 0.346% และมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยเมื่อใช้หน่วยเป็นpsi ในขณะเพิ่มความดัน 0.415% ในขณะลดความดัน 0.437%

คำสำคัญ : ความดัน, การสอบเทียบ

 

Abstract

There are many type of industrial measurement. Production process may use these kinds of measurement todetermine some value which make production process work efficiently. It is important to use an accurate instrument. Someasurement instruments need to be qualified according to standard. Pressure calibrator is one of instrument used inmany processes. That is why we need to standardize the measurement instruments. The objectives of this research areto study and make the tools which can standardize the measurement instruments for industrial process. From thecomparison with Pressure calibrator and standard pressure calibrator for Industrial Standard, we found that Pressurecalibrator has the standard accuracy which can be used for standardization of pressure measurement instruments. Wefound that it has almost the same error rate. Average error in kg/cm2 is 0.273 % when increase pressure, and 0.346%when decrease pressure. Average error in psi is 0.415 % when increase pressure, and 0.437% when decrease pressure.

Keywords : Pressure, Calibrate

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)