การจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถวอย่างเหมาะสม โดยวิธีการผสมผสานด้วยการจำลองสถานการณ์ และวิธีประมาณการ โดยการสุ่มหาคำตอบ

Authors

  • นราธิป แสงซ้าย อาจารย์ ,ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล , วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ เจ้าหน้าที่ ,ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการแก้ปัญหาการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) ร่วมกับการใช้การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อให้ผลคำตอบของการจัดวางผังเครื่องจักรสามารถตอบสนองสมการเป้าหมายหลายด้านได้ (Multi-objective functions) ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างเครื่องจักรต่ำ สัดส่วนการทำงานของเครื่องจักร (Utilization Of Machine) ระยะเวลาเฉลี่ยของชิ้นงานในระบบ(Mean Flow Time) เวลาการรอคอยที่เกิดขึ้นในระบบ (Waiting time) จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ และงานที่กำลังทำอยู่ในระบบ(Work In Process) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์หลักการวิธีเชิงพันธุกรรม และการใช้การจำลองสถานการณ์ สามารถช่วยในการจัดผังโรงงานให้ตอบสนองสมการเป้าหมายหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ปัญหาการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว, วิธีเชิงพันธุกรรม ,การจำลองสถานการณ์

 

Abstract

The objective of this paper is to design and develop a computer program for solving the problem of themultiple-rows machine layout optimization by integrated simulation method and genetic Algorithm method. The aim ofthis approach is to obtain the better solution that shows the multiple-rows machine layout. The solution consists lowercost of transportation, proportion of machine utilization, mean flow time of product, work in process and maximumnumber of product. The results show that the combining of simulation method and heuristic search method can improvethe model to meet the objective functions effectively.

Keywords : Multiple-rows Machine Layout Problem, Genetic Algorithm, Simulation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)