การออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Authors

  • สถาพร ชาตาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สุเทพ บุตรดี รองศาสตราจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สิทธิศักดิ์ ธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงมาก ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยเปิดตลาดเสรีสินค้ามีการแข่งขันกันด้านราคาอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้รวดเร็วเที่ยงตรงและปรับลดต้นทุนสินค้าให้ต่ำลง นำไปสู่การได้เปรียบในเชิงการตลาดเพื่อที่ ธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่แล้วจะมีชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติกเป็นส่วนประกอบผู้วิจัยได้ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของเต้าเสียบปลั๊กไฟที่ทำจากวัสดุ (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ABS และนำเอาเทคโนโลยี CAD/CAE เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยได้ทำการออกแบบและสร้างต้นแบบชิ้นส่วนฝาล่างขึ้น ในการออกแบบใช้โปรแกรม CAD จากนั้นนำแบบโมเดลที่ได้ ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CAE เพื่อจำลองการฉีด และวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความดันฉีดย้ำ เวลาฉีดย้ำ อุณหภูมิปลดชิ้นงาน ความเค้นภายในชิ้นงานขณะฉีด อัตราเฉือนที่เกิดขึ้นภายในเนื้อพลาสติก และการบิดงอของชิ้นงานเป็นต้น เมื่อได้ปรับแต่งจนได้ค่าที่เหมาะสมแล้ว แล้วนำข้อมูลวิเคราะห์ที่ได้ปรับชิ้นงานใหม่และนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ใช้ระบบ Selective Laser Sintering (SLS) ทำการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

คำสำคัญ : CAD/CAE วิเคราะห์งานพลาสติก, พารามิเตอร์สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก

 

Abstract

In present production in industrial has been advanced competitor that Thailand open market. Product havecompletive very much which product have research and development by adjust production with quick and reduce lowinvestment to compare in marketing by continue grown in business. The Electrical appliances in home used productvery must then part almost making from plastic. Researcher is design plastic mold of electrical appliance by material(Acrylonitrile Butadiene Styrene) ABS by used technology CAD/CAE note that form design and create mockup modelfor plastic analysis and search parameter for example packing pressure, packing time, eject temperature, stress andstrain in part, bending of part after eject out from mold and etc. How ever after succeed complacent data then take datago to adjust model again, and make a model with Rapid Prototype Machine used Selective Laser Sintering (SLS)system, and then checking correct again which maintain quality control standard product.

Keywords : CAD/CAE for plastic part analysis, injection machine parameter

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)