การออกแบบและผลิตตัวถังยานยนต์ต้นแบบ สำหรับรถลาดตระเวนหุ้มเกราะเอนกประสงค์ขนาดเบา

Authors

  • สถาพร ชาตาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ณรงค์ศักดิ์ นิธิประทีป อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ พันเอก(พิเศษ), หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล, กองวิเคราะห์และประเมินโครงการ, สำนักงานวิจัยและพัฒนากลาโหม

Abstract

บทคัดย่อ

เนื่องจากกองทัพไทยใช้หลักนิยมในการรบเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และชาติพันธมิตร ยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่รวมทั้งด้านอุปกรณ์และอะไหล่ ต้องอ้างอิงและจัดซื้อตามมาตรฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกา ทำให้ราคาค่อนข้างสูง และต้องนำเข้ามาทั้งสิ้น สภาพความพร้อมรบเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทีมผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดเพื่อออกแบบ และผลิตรถยนต์ทหารหุ้มเกราะอเนกประสงค์ขนาดเบาทางยุทธวิธี ขึ้นได้ภายในประเทศ โดยนำรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WheelDrive) มีโครงเป็นแบบ Monocoque ที่มีจำหน่ายภายในประเทศ นำมาพัฒนาดัดแปลงให้มีรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวสูง มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ป่าภูเขา และการซ่อมบำรุงทำได้ง่าย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) เพื่อทำการสแกนรถยนต์ต้นแบบ ด้วยวิธี Optical MeasuringTechnique นำระบบ CAD/CAM เข้ามาช่วยในการออกแบบ และขึ้นรูปโมเดลไม้ เพื่อพิจารณารูปแบบก่อนผลิตจริง ได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างของโครงถักรถยนต์ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) และดำเนินการสร้างยานยนต์ต้นแบบซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะยานยนต์ของทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำสำคัญ : วิศวกรรมย้อนรอย, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, Optical Measuring Technique

 

Abstract

Due to military land forces of a Thai’s country uses the same rule of fighting to protect the land like othercountries such as United State of America. Most of weapons are purchased from the military land force of United Stateof America. The imported cost of weapons from the USA is high price. The research team initiates the design andproduction of the light tactical vehicle used in Thailand. The vehicle in this research is a 4-wheel drive system. The carstructure is a monocoque type to be distributed in Thailand commercial market. This car is modified to have a highstrength and long duration, agility, flexibility in all terrain of traveling, and maintainability as well. Reverseengineering principle is applied for the design stage. The car prototype is scanned each part by using optical measuringtechnique. CAD/CAM system uses to design the car prototype. Before producing the light tactical vehicle, car prototypeis made from wood for modeling and validation analyzed by finite element methods. This research is already planned toproduction with according to the rule of military vehicle pattern.

Keywords : Reverse Engineering, Finite Element Method, Optical Measuring Technique

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)