การใช้โปรแกรม CAE ช่วยออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบใช้ก๊าซช่วยฉีด

Authors

  • ชาลี ตระการกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สถาพร ชาตาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ไพบูลย์ สินพระยากุล อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้านการจำลองทางวิศวกรรม( Computer Aided Engineering : CAE )เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การไหลตัวของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการฉีดแบบใช้ก๊าซช่วยฉีดและนำไปสู่การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แบบใช้ก๊าซช่วยฉีด การนำเทคโนโลยีแบบใช้ก๊าซช่วยฉีดมาใช้ในงานวิจัยนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชิ้นงาน เช่น รอยยุบตัว การโก่งตัว เป็นต้น ที่ในกระบวนการฉีดพลาสติกแบบปกติไม่เหมาะสมกับรูปทรงของชิ้นงาน หรือที่ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผลการวิเคราะห์และการทดลองฉีดชิ้นงานพบว่า เมื่อนำเทคโนโลยีการใช้ก๊าซช่วยฉีดมาใช้แก้ปัญหาโดยการฉีดก๊าซเข้าที่ชิ้นงานนั้น สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชิ้นงานได้ ซึ่งเงื่อนไขที่ใช้ในการทดลองคือ พลาสติกชนิด Polystyrene, Gas delay = 1.5 s, Injection time 1.4 s, Gas pressure = 3.3 MPa, Injection pressure = 37MPa, Melt Temperature = 260 °C, Mold Temperature = 50 °C, Gas pressure holding time 10 s, และสามารถลดปริมาณพลาสติกลงได้ 20-30 % ของน้ำหนักชิ้นงานทั้งหมด

คำสำคัญ : ก๊าซช่วยฉีด, การวิเคราะห์การไหลตัวของพลาสติก, รอยยุบตัว, การโก่ง, CAE

 

Abstract

This research is aimed to apply the technology in the area of computer aided engineering (CAE) as a tool forplastic melt flowed analysis in the mold. The result of analysis is useful to find out the optimal condition for plasticinjection by using gas-assisting technique. The outcome of this analysis leads to design and construction the plasticinjection mold by using gas-assisting technique. This research is applied this technique to solving problems happen inwork piece such as sink and warpage behavior, improper with shape of work piece, and no solution to accomplishment.The result of analysis and experiment of injection is found that gas-assisting injection technique can solve the problemhappen in work piece. Setup condition of experiment comprises of Polystyrene, Gas delay = 1.5 s, Injection time 1.4 s,Gas pressure = 3.3 MPa, Injection pressure = 37 MPa, Melt Temperature = 260 °C, Mold Temperature = 50 °C, Gaspressure holding time 10 s. By the result, the amount of plastic can be reduced to 20-30% of a total weight.

Keywords : Gas Assisted Injection, Melt Flow Analysis, Sink, Warpage, CAE

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)