การศึกษาหาอิทธิพลของความหนาที่ส่งผลกระทบต่อระยะทางการไหล ของเทอร์โมพลาสติกกลุ่ม Polyolefin

Authors

  • สถาพร ชาตาคม ผู้ช่วยศาสตรจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สุเทพ บุตรดี รองศาสตรจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สรศักดิ์ วงค์มณี วิศวกร, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การขึ้นรูปพลาสติกด้วยกรรมวิธีการฉีด ปัญหาที่พบในขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกคือ ความสามารถในการไหลตัวของพลาสติกกับความหนาของขนาดช่องทางการไหล ซึ่งขนาดความหนาของช่องทางการไหลที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อระยะทางการไหลไม่เท่ากัน งานวิจัยนี้จึงได้ทำการทดลองฉีดพลาสติกเพื่อศึกษาอิทธิพลของความหนาของช่องทางการไหลอุณหภูมิฉีด และอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ส่งผลต่อระยะทางในการไหล โดยพลาสติกที่ใช้ในการทดลองเป็นพลาสติกชนิด Polypropylene(PP) ซึ่งเป็นพลาสติกในกลุ่ม Polyolefin จากการทดลองพบว่า การเพิ่มขนาดความหนาของช่องทางการไหล จาก1 มิลลิเมตร เป็น 2 มิลลิเมตร จะส่งผลต่อระยะทางการไหลมากกว่าการเพิ่มขนาดความหนา ของช่องทางการไหล จาก2 มิลลิเมตร เป็น 3 มิลลิเมตร นั่นคือระยะทางไหลเพิ่มขึ้นประมาณ 179 เปอร์เซ็นต์ และ 73 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ การเพิ่มอุณหภูมิหลอมเหลวของเม็ดพลาสติก 10 องศาเซลเซียส จะส่งผลทำให้ระยะทางการไหลเพิ่มขึ้นประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ และระยะทางการไหลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์ 10 องศาเซลเซียส

คำสำคัญ : ความหนาของช่องทางการไหล, อุณหภูมิหลอมเหลว, อุณหภูมิแม่พิมพ์

 

Abstract

In plastic injection forming the problem is found in the mold design stage that is the capability of plastic flowand the thickness of flow channel. The different thickness of flow channels will affect relative on the different flowdistance. This research aims to conduct study the influence of flow channel thickness, the injection temperature and themold temperature which are resulted the flow distance of the polyolefin group. The test result was found that if thethickness of flow channel is increased from 1 mm to 2 mm, it is resulted in longer distance of flow than the increasefrom 2 mm to 3 mm - that is, the flow distance increased 179 % and 73 % respectively. The increase of meltingtemperature of plastic up 10๐C is resulted in the increase of flow distance about 6 % and the flow distance increased 2 %when the mold temperature is increased 10๐C.

Keywords : flow channel thickness, melting temperature, mold temperature

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)