ความพึงพอใจของคณาจารย์ในงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Authors

  • อัญชลี วรถาวรวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีต่องานวิเทศสัมพันธ์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 5 ด้าน คือ ด้าน ความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาติดต่องานกับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ด้านคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ทำหน้าที่สอนจำนวน 100 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 195 ท่านใน 9 ภาควิชา ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 85 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85% แล้วทำการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีต่องานวิเทศสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ( X = 3.51) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้มาติดต่องานกับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ( X = 3.97) ด้านคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ( X = 3.83) และมีความ พึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ( X = 3.13) และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานวิเทศ สัมพันธ์ ( X = 3.27)

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, งานวิเทศสัมพันธ์, คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจพ.

Abstract

The purpose of the research is to study lecturers’ satisfaction on the service from International Affair Division in Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. The sample group was 100 lecturers working in 9 Departments in Faculty of Engineering in the year 2005. The research tool was a questionnaire about the level of lecturers’ satisfaction on the service from International Affair Division in Faculty of Engineering. The questionnaires are consisted of the level of satisfaction in 5 parts rating scale about of the efficiency, convenience and speed of the service on document information, public relationship, human relationship, personal characteristic, accommodation and environment. The questionnaire answers were returned from 85 lecturers, which is 85% of total questionnaires. Then questionnaire answer data were collected and analized by using Percentage, Arithmetic Mean ( X ), Standard Deviation (S.D.). The study indicated that the lecturers have high satisfaction on the efficiency, convenience and speed of the service on document information ( X = 3.51), human relationship ( X = 3.97), personal characteristic ( X = 3.83), moderate satisfaction on public relationship ( X = 3.13), accommodation and environment ( X = 3.27). Keywords : Lecturers, Satisfaction on the Service, International Affair Division, Faculty of Engineering KMITNBKMITNB

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)