การศึกษาการบริหารและจัดการหลักสูตรสถาบันราชภัฏสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) หลักสูตรพุทธศักราช 2543

Authors

  • สุรัตน์ แสงประทุม อาจารย์, โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • สิทธิโชค สุนทรโอภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วิทยา วิภาวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เกี่ยวกับสภาพการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสถาบันราชภัฏ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) ระดับ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) หลักสูตรพุทธศักราช 2543 และเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียน การสอนที่ปฏิบัติจริงกับที่ควรปฏิบัติ โดยศึกษาความคิดเห็น จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 39 คน และคณาจารย์ ผู้สอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) 52 คน ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารหลักสูตร ด้านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษามี การปฏิบัติจริงในระดับมาก สำหรับระดับที่ควรปฏิบัติ พบว่าควรปฏิบัติในระดับมากที่สุด ด้านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อาจารย์

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารหลักสูตร ในระดับที่ปฏิบัติจริงกับระดับที่ควรปฏิบัติ พบว่าใน ระดับที่ปฏิบัติจริงต่ำกว่าระดับที่ควรปฏิบัติในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. สภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนมีการ ปฏิบัติจริงในระดับมาก สำหรับระดับที่ควรปฏิบัติ พบว่าควรปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ปฏิบัติจริงกับระดับที่ควรปฏิบัติ พบว่า ในระดับที่ปฏิบัติจริงต่ำกว่าระดับที่ควรปฏิบัติในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คำสำคัญ : การบริหารและจัดการหลักสูตร, สถาบันราชภัฏ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) หลักสูตรพุทธศักราช 2543

Abstract

This research aims to study the opinions of administrators and instructors concerning conditions of curriculum administration as well as learning and teaching management of Rajabhat Institute Science Curriculum for Bachelor of Science Program in Industrial Technology (Construction) B.E.2543. The research compares real-practice and expected conditions of curriculum administration as well as learning and teaching management. Two sets of questionnaires were employed to study the opinions of 39 administrators of Rajabhat Universities and 52 instructors of Industrial Technology (Construction) Program. The data were analyzed by SPSS Program to find percentage, mean, standard deviation, and t – test. The results were as follows:

1. For the real-practice conditions of curriculum administration, it was found that the aspects of preparation and development of instructors and quality assurance of education were at high level. For the expected conditions of curriculum administration, the results showed that the aspect of preparation and development of instructors was at the highest level.

2. The comparison between the real-practice and the expected conditions of curriculum administration showed that every aspect of real-practice conditions was lower than that of expected conditions of curriculum administration at the statistically significant level of 0.01.

3. According to the real-practice conditions of learning and teaching management, it was revealed that the aspects of management of learning and teaching activities and measurement and assessment of students were at high level, which was similar to the expected conditions of learning and teaching management.

4. The results of the comparison of the real-practice and the expected conditions of learning and teaching management reported that every aspect of real-practice conditions was lower than that of expected conditions of learning and teaching management at the statistically significant level of 0.01.

Keywords : administration and management of curriculum, Rajabhat Institute, Bachelor of Science Program in Industrial Technology (Construction) B.E.2543

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)