การออกแบบและสร้างชุดสื่อการสอน การส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง

Authors

  • รำพึง มังคละสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ เพื่อสร้างและออกแบบชุดสื่อการสอนเรื่องการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง โดย ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ เครื่องส่ง เครื่องรับและสายสัญญาณใยแก้วนำแสง

ด้านเครื่องส่งใช้สัญญาณเสียง มารวมกับคลื่นพาห์ความถี่สูง 10 เมกะเฮิรตซ์ ทางความถี่แล้วนำมารวมกับสัญญาณ ภาพได้เป็นสัญญาณรวมนำไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณแสง ที่มีความยาวคลื่น 820 นาโนเมตร และส่งไปในเส้นใยแก้วนำแสงชนิด 50 / 125 Graded-Index Fiber ความยาว 5 เมตร

ทางด้านเครื่องรับเมื่อสัญญาณแสงที่รับเข้ามาถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าและกรองความถี่เสียงและความถี่ภาพ ออกมา เพื่อส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ต่อไป

ข้อดีของชุดสื่อการสอนนี้คือมีอุปกรณ์จริงติดตั้งอยู่ด้านบนของแผงชุดสื่อการสอน โดยมีลายเส้นวงจรเป็นตัวเชื่อมโยง อุปกรณ์ทั้งหมด และมีจุดต่อวัดสัญญาณได้ทุกๆ จุดของวงจร ทำให้เข้าใจได้ง่าย และเห็นภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน

คำสำคัญ : เส้นใยแก้วนำแสง, คลื่นพาห์, ความยาวคลื่น, เครื่องส่ง, เครื่องรับ

Abstract

The purpose of this research was to design and construct a teaching aid of transmission video and audio via optical fiber cable. The module consists of 3 major sections: Transmitter, Receiver and Optical Fiber Cable.

Transmitter Section: audio signal was modulated with carrier frequency (about 10 MHz). Then mixed with video signal after that composite was converted to light signal. Finally the light signal 820 nm long was transmitted via 5-meter 50/125 Graded-Index Fiber optical fiber cable.

Receiver Section: Once the light signal has been received, it was converted to electrical signal. After that audio and video frequency were filtered out. Finally both pure audio signal and pure video signal were sent to a television.

This teaching aid was constructed on hardware board. This provided a clear understanding to the learners because they can see all the components and the circuit wires. It was also convenient to measure signal at any terminal.

Keywords : fiber cable, carrier frequency, wave length, transmitter, receiver

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)