อินทราเน็ตกับการบริหารองค์กรและงานวิเทศสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า

Authors

  • อัญชลี วรถาวรวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)