การศึกษาเพื่อนิยามหลักจริยธรรมในความเห็นของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Authors

  • ปริศนา เพชระบูรณิน อาจารย์, ภาควิชาศึกษาทั่วไป, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อหานิยามความหมายของหลักจริยธรรมในกลุ่มนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางใน การแก้ไขปัญหาจริยธรรมและปัญหาในกลุ่มเยาวชนที่เกิดขึ้นซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน โดยกำหนดกลุ่มประชากร 102 คน ประกอบด้วยนักศึกษาที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมกับสถาบันฯ 27 คน และเพื่อนของนักศึกษาในกลุ่มแรก 75 คน ผลการศึกษาพบว่าหลักจริยธรรม 23 ข้อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นหลักพฤติกรรมที่เป็นจริยธรรมที่พึงปฏิบัติและนักศึกษา ส่วนใหญ่มองว่าหลักจริยธรรมทุกข้อมีความสำคัญและมีความสำคัญมาก แต่ประมาณ ร้อยละ 10 มองว่าหลักจริยธรรมบางข้อไม่ มีความสำคัญ ซึ่งหากมีนักศึกษาที่มีความคิดเช่นนี้เพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นว่า สังคมมีปัญหาจริยธรรมที่รุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ประชากรทั้งหมดให้ความคิดเห็นถึงหลักจริยธรรมที่มีปัญหาในกลุ่ม เยาวชน ประกอบด้วย ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความกตัญญู การเคารพผู้ใหญ่ และ ความสุภาพเรียบร้อย ในประเด็นการส่งเสริมจริยธรรมพบว่าปัจจัยจากภายใน(ความเป็นปัจเจก)และปัจจัยภายนอกหรือ อิทธิพลของคนรอบข้างมีอิทธิพลกับหลักจริยธรรม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงควรนำเสนอหลักจริยธรรมบางประการที่ นักศึกษาคิดว่าไม่เป็นปัญหารุนแรงและให้ความสำคัญมากเพื่อนำร่องให้นักศึกษาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นและให้สามารถ ขยายไปสู่หลักจริยธรรมข้อต่อไป

คำสำคัญ : จริยธรรม จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Abstract

This project aims at studying the appropriate definitions on standard of morals among the students of Pathumwan Institute of Technology and also looks for further guidelines to solve the serious moral problems among the teenagers, which are regarded as important social issues at present. The main target groups; 102 teenagers, for this project are the 27 participants joining the moral improvement program done by the institute and include other 75 students who are friends of the first target groups. The results show that the target groups agree that standard of morals mentioned in the questionnaires should be practiced by everyone in the society. In fact, most of the target groups respectively think that every standard of moral is very important and important, but there are about 10 per cent of them who do not think like this. Thus, this leads to an interesting point that the moral problems among the youths will be more serious in the future if the number of people thinking like this increase. Furthermore, the target groups also state that the present society has serious moral problems among the teenagers as well. Among these two groups, both of them concern about rationality, responsibility, honesty, justice, gratitude, respectfulness and politeness. The research results also show that difference between the individuals and influences from surrounding people play important part on moral development. At last, the solutions for the problems should emphasize on the morals of which regarded with high importance among the students as pilot projects and activities for attitude and behavioral adjustment program in the future.

Keywords : morals, standard morals, students, Pathumwan Institute of Technology

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)