การออกแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดเฉพาะของการเชื่อมโดยคอมพิวเตอร์

Authors

  • นิพันธ์ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ได้มีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านความเร็ว การประมวลผลและเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้การพัฒนาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในภาคอุตสาหกรรมและใช้ในการเรียนการสอนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก ในการแสดง ข้อมูลข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะในการเชื่อมที่ใช้กันอยู่ในวงการอุตสาหกรรมงานเชื่อมในประเทศไทยจะมีมาตรฐานในการ เขียนหลายมาตรฐาน อาทิเช่น ASME Section IX[1], AWS D1.1 [2], International Standard Organization (ISO 9956) [3,4,5] ซึ่งแต่ละมาตรฐานที่จะนำไปใช้นั้นจะมีโค๊ดและข้อมูลแตกต่างกันไป ก่อนเขียนจำเป็นต้องมีการค้นคว้าในมาตรฐานเพื่อ นำข้อมูลมากรอกลงในแบบฟอร์มรายละเอียดเฉพาะของการเชื่อม ซึ่งข้อมูลมีปริมาณมากเกิดความยุ่งยากซับซ้อน และอาจเกิด ความเข้าใจผิดซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ การเขียนข้อกำหนดรายละเอียดในงานเชื่อมโลหะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจในแต่ ละมาตรฐานให้ถ่องแท้และมั่นใจซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษานาน โปรแกรมนี้สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนและสร้างข้อมูล ข้อกำหนดรายละเอียดในการเชื่อมได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เป็นชุดสื่อการเรียนการสอนได้ในสาขาวิศวกรรมการเชื่อมซึ่งมี รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรมโดยตรง สามารถนำไปใช้กับงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงควรมีการ สร้างโปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบสำหรับแสดงข้อมูล ข้อกำหนดรายละเอียดในงานเชื่อมขึ้น ในการวิจัยนี้ใช้โปรแกรม Visual Basic 6 และ Microsoft Access 2000 มาแสดงรายละเอียดสร้างฐานข้อมูลจากข้อมูลมาตรฐาน ASME Section IX, AWS D1.1, International Standard Organization (ISO 9956 ) และออกแบบฟอร์มเพื่อแสดงข้อกำหนดรายละเอียดในงาน เชื่อม (Welding Procedure Specification, WPS) และการทดสอบวิธีการดำเนินการเชื่อม (Procedure Qualification Record , PQR) ซึ่งผลการประเมินการใช้งานสามารถแสดงรายละเอียดเฉพาะได้โดยมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายต่อการกรอกบันทึก ข้อมูลตลอดจนการค้นหาข้อมูล สามารถใช้กับภาคอุตสาหกรรมงานเชื่อมจริง และใช้กับการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการ เชื่อมได้เป็นอย่างดี

Abstract

Nowadays the development of computer science is changing rapidly, resulting in the convenience of subjective analysis and the creating of a huge data base. Consequently the created computer program for using in industry is very significant in the convenience, speed and correctness that it produces. To design a programming for welding procedure specification, One problem welding has been developed in Thai industry is that there are many standards in use throughout the world such as ASME section IX [1], AWS D1.1[1] International Standard Organization (ISO9956) [3,4,5] etc. Each standard has it's own special code and differing methods of demonstration in standard form, which involve a lot of data and special details of welding. This result is a long procedure being supplied on the instruction form. Misunderstanding can easily occur, causing complications to arise. This research utilize visual Basic 6 and Microsoft Access 2000 to show the information of ASME Section IX, AWS D1.1 and International Standard (ISO 9956).The software and information can demonstrate and print out welding procedure specification (WPS) and procedure qualification record (PQR). The result of this research can show the WPS and PQR can be easily to fill and can show all detail and corrected information. This is essential in Industrial application and in Welding Engineering Education.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)