ชุดตรวจวัดกระแสสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

Authors

  • ดำรง จีนขาวขำ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • อนันต์ เวทย์วัฒนะ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยความถี่ย่านต่างๆ ที่กระแสไม่เกิน 10 A เครื่องมือวัดส่วนใหญ่มักใช้ชุดตรวจวัดกระแส แบบฮอลล์ (Hall Current Sensor) แต่ข้อเสีย คือ ไม่สามารถผลิตเองได้ในประเทศไทย และราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น บทวิจัยนี้ จึงขอเสนอชุดตรวจวัดกระแสสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบใหม่ ซึ่งผลิตเองได้และสามารถวัดได้ทั้งรูปคลื่นไซน์และไม่ใช่ รูปคลื่นไซน์ด้วยความถี่ 50 Hz และความถี่ย่านต่างๆ ตั้งแต่ 1 kHz – 20 kHz โดยหลักการของชุดตรวจวัดกระแสที่ความถี่ 50 Hz จะใช้ขดลวดพันบนแกนเหล็ก C-core และชุดตรวจวัดกระแสที่ความถี่ 1 kHz – 20 kHz ได้ใช้ขดลวดพันบนแกนเฟอไรต์รูป ทอรอยด์ (Toroid) แบบปิด สำหรับเอาต์พุตของขดลวดเหล่านี้ จะได้เป็นแรงดัน emf ที่มีค่าแปรผันตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแส และ เมื่อนำไปป้อนเข้ากับวงจรอินทีเกรเตอร์ แรงดันเอาต์พุตที่ได้ คือ รูปคลื่นกระแสที่ต้องการวัดนั่นเอง สำหรับการวิจัยครั้งนี้ แรงดัน เอาต์พุตดังกล่าวของชุดตรวจวัดกระแสสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ได้กำหนดค่าเท่ากับ 50, 100 และ 500 mV/A และจาก ผลการทดลอง จะได้ค่าความผิดพลาดเต็มสเกลไม่เกิน ± 2.8 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ : ชุดตรวจวัดกระแสแบบฮอลล์, ชุดตรวจวัดกระแสสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

Abstract

Usually, the current measurement in power electronic applications with wide freeqency range uses Hall sensor. But it can not be produced in Thailand and rather expensive. This paper presents a current transducer for power electronic applications. It can also measure sinusoidal wave form and non sinusoidal at 50 Hz and 1 kHz – 20 kHz. A current transducer for power electronic applications with frequency 50 Hz relies on the principle of C-core. A winding the conductor to be measured, 1 – 20 kHz relies on the principle of close core, a winding place round the conductor to be measured. The output from the winding is an emf which is proportional to the rate of change of current. The emf is being electrically integrate. The voltage output sensitivity is equivalent to 50, 100 500mV/A while the error tolerance ±2.8 %

Keywords : Hall Current Sensor, A current measuring for power electronics application

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)