เครื่องกระตุ้นซากสัตว์ด้วยไฟฟ้า

Authors

  • อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการประดิษฐ์และทดสอบการใช้งานเครื่องกระตุ้นซากสัตว์ด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ของเนื้อสัตว์ให้มีความนุ่มของเนื้อได้เร็วกว่าการบ่มซากทั่วไป เครื่องต้นแบบที่สร้างใช้วงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ที่มีไอจีบีทีเป็น อุปกรณ์สวิตช์ มีแรงดันเอาต์พุตเป็นรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับบวกลบแบบสี่เหลี่ยม ความถี่ 12 เฮิรตซ์ ±300 โวลต์ 5 แอมแปร์ โดยทำการทดลองกับโคขุน 15 ตัว อายุเฉลี่ยประมาณ 1.9 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 485 กิโลกรัม และน้ำหนักซากเฉลี่ย 332.73 กิโลกรัม ทำการแบ่งซากเป็น 2 ซีก ซีกหนึ่งไม่กระตุ้น อีกซีกการกระตุ้นซากด้วยแรงดันไฟฟ้าขนาด 300 โวลต์ ทำการกระตุ้น 3 นาที ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังสัตว์ตาย และทำการบ่มในห้องเย็นอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส จากนั้นทำการวัดค่า pH และอุณหภูมิ ซากที่เวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 24 ชั่วโมงหลังสัตว์ตาย ผลปรากฏว่า การกระตุ้นซากมีผลต่อการลดลงของค่า pH อย่าง รวดเร็ว โดยจะต่ำกว่าซากที่ไม่ถูกกระตุ้น ส่วนอุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าก็ตาม

คำสำคัญ : การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า, ซากสัตว์, สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

Abstract

An electrical stimulator for cattle carcass used in the improvement of quality of meat was constructed and tested. The stimulator is a full-bridge inverter, which IGBTs used as the switching devices. The prototype can supply 12 Hz square-wave voltage with the amplitude of ±300 V and 5 A rated current. The experiment was conducted to the effect of electrical stimulation (ES) on postmortem muscle pH and temperature. Fifteen Brahman steers, 1.9 years old, 485 kg average and 332.73 kg carcass-average, were studied in this research. Each cow was slaughtered and spitted longitudinally into two sides. One side was not stimulated, but the other was electrically stimulated within 1 hour postmortem before chilling. The ac voltage was 300 V supplying for 3 minutes. Every stimulated side was measured for pH and temperature at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 and 24 hours postmortem. Each carcass from ES is much lower muscle pH than that from non ES. However, the electrical stimulation had no influence on postmortem muscle temperature. Keywords : electrical stimulation, cattle carcass, switching power supply

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)