บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดจุดหลอดด้วยวงจรเรโซแนนซ์อนุกรม และใช้งานด้วยวงจรเรโซแนนซ์ขนาน

Authors

  • สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ชวนะ อยู่ภักดี อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วราภพ แซ่ซิ้น นักศึกษา, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

อายุการใช้งานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ทั้งช่วงจุดหลอดและใช้งาน งานวิจัยนี้เสนอบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้วงจรเรโซแนนซ์อนุกรมทำงานช่วงจุดหลอด ส่วนช่วงใช้งานจะเป็นวงจรเรโซแนนซ์ขนาน โดยวงจรจะทำงานที่ความถี่สูงขณะเผาไส้หลอดและทำงานที่ความถี่ต่ำในช่วงใช้งานการใช้วงจรอนุกรมเรโซแนนซ์นั้น เพื่อควบคุมให้แรงดันหลอดขณะเผาไส้นั้นมีค่าน้อยที่สุดที่ทำได้ ขณะที่วงจรขนานจะทำงานเป็นแหล่งจ่ายกระแสเหมือนวงจรบัลลาสต์ปกติผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า แรงดันหลอดและกระแสไส้หลอดขณะเผาไส้และใช้งานเท่ากับ 46 โวลต์, 195 มิลลิแอมแปร์ และ 219 โวลต์, 88 มิลลิแอมแปร์ ตามลำดับ

คำสำคัญ : บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์, เผาไส้, ใช้งาน

 

Abstract

The operating lifetime of fluorescent lamp is dependent on the starting and operating parameters. Thispaper presents an electronic ballast using series resonant circuit during starting and parallel resonant for operatingperiod. The ballast circuit was driven with two frequencies, a high frequency at preheat and reduced to a lowfrequency when operating.The series resonant was designed to keep preheat lamp voltage as low as possible. While parallel resonantwas operated as a current source as in conventional ballast circuits.From the experiment, it was shown that the lamp voltage and lamp filament current during preheat andoperation are 46 V, 195 mA, and 219 V, 88 mA, respectively.

Keywords : electronic ballast, preheat, operating

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)